Kotły węglowe bez ulgi termomodernizacyjnej

Kotły węglowe - koniec ulgi termomodernizacyjnej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmieniło rozporządzenie określające materiały, urządzenia i usługi, na które przysługuje ulga termomodernizacyjna. Z listy zniknęły kotły węglowe. A dokładniej, określenie „kocioł na paliwo stałe” zastąpiono określeniem „kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy”.

Treść rozporządzenia zmieniającego wykaz ministerialny brzmi następująco:

W rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489) w załączniku w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);”.

Oznacza to, że nie tylko zakończyły się dotacje do kotłów węglowych w programie „Czyste Powietrze”, ale też nie będzie można uzyskać ulgi termomodernizacyjnej na te urządzenia.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment