Przyłącze gazowe a „Czyste Powietrze”. Zmiana w regulaminie

Zastosowania przyłącza gazowego

Nowy regulamin programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość bezterminowego wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia, wskazanego we wniosku o dofinansowanie, jeśli opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Zatem jeśli przyłącze gazowe zostanie wykonane z opóźnieniem, nie przekreśla to szansy na dotację.

NFOŚiGW zwrócił uwagę, że opóźnienia terminu przyłączenia gazu powodują dodatkowe problemy dla osób chcących korzystać z programu „Czyste Powietrze”. Przyszli beneficjenci, składając wniosek, wskazują okres realizacji przedsięwzięcia i muszą go dotrzymać. Opóźnienia w podłączaniu domów do sieci gazowej, z winy operatora sieci, mogą uniemożliwić dotrzymanie tego terminu. Dlatego regulamin programu umożliwia obecnie wydłużenie tego terminu, jeśli problemem jest właśnie opóźnione przyłącze gazowe…

W punkcie „11. Postanowienia dodatkowe” regulaminu przewidywano już wcześniej, że w sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej staranności, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, WFOŚiGW może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2029 r. Teraz dodano zdanie mówiące, że limit ten nie dotyczy sytuacji opóźnienia przyłączenia do sieci gazowej.

Limit 6 miesięcy nie dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia w wyniku przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Regulamin programu „Czyste Powietrze”, obowiązujący od 25 stycznia 2022 r.

Oczywiście, zmiana ta nie rozwiązuje problemu opóźnienia wykonania przyłącza. Sprawia natomiast, że odpowiedź od Polskiej Spółki Gazowniczej o braku możliwości wykonania przyłącza w terminie nie przekreśla możliwości uzyskania dotacji.

Możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia dotyczy wszystkich beneficjentów. Mogą z niej skorzystać także osoby, które złożyły wnioski w ramach wcześniejszych wersji programu. Osoba, którą spotkał ten problem, musi jednak złożyć wniosek wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia. Wniosek ten należy skierować do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przyłącze gazowe a „Czyste Powietrze” – źródła

  1. Nowy regulamin programu „Czyste Powietrze„.
  2. Stanowisko NFOŚiGW w sprawie problemów z przyłączami gazowymi.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment