Czy ogrzewanie na wodór jest blisko?

Czy ogrzewanie na wodór jest blisko?

Tzw. dekarbonizacja ogrzewania ma spowodować, że gaz ziemny do celów grzewczych będzie stopniowo zastępowany gazami, których spalanie nie powoduje emisji CO2. Wszystko wskazuje na to, że będzie to głównie wodór (H2). W Polsce, podobnie jak i w całej UE, dzieje się coraz więcej, by realizować “gospodarkę wodorową”.

Już dziś owe gazowe kotły kondensacyjne coraz częściej przystosowane są spalania gazu ziemnego z domieszką wodoru – 20%, a nawet 30%. Kotły H2Ready (“gotowe na wodór” łatwo przestawić ze spalania gazu ziemnego na spalanie gazu ziemnego domieszką wodoru. Trwają też prace nad kotłami przystosowanymi do spalania czystego (100%) wodoru – na razie pracujące jako gazowe, a potem łatwe do przezbrojenia przez przeszkolonego serwisanta. Na razie kotły 100% H2 pracują w Europie instalacjach eksperymentalnych, gdzie m.in. odbywają się testy działania urządzeń domowych (np. kuchenek) oraz szczelności instalacji. Wkrótce, z inicjatywy konsorcjum Polskie Domy Drewniane i SES Hydrogen (grupa Sescom) tego rodzaju eksperymentalne osiedle domów drewnianych ma powstać także w Środzie Śląskiej.

Ogrzewanie na wodór a działania krajowe

W Polsce słyszymy też o kolejnych działaniach na rzecz rozwoju polskiej gospodarki wodorowej. Sporo uwagi poświęca się produkcji wodoru, kóry powinien być zielony (niskoemisyjny). Taki wodór powstaje w procesie elektrolizy wody, zasilanym energią pochodzącą z OZE. Dziś wodór “zielony” stanowi zaledwie 4% produkcji tego gazu. Polska Strategia Wodorowa przewiduje, że zZainstalowana moc instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru wyniesie 50 MW do 2025 roku i 2 GW do 2030 roku.

W zakresie ogrzewania bardzo ważne jest jednak przygotowanie nie tylko samej produkcji , ale też przesyłu wodoru. Zgodnie z dyrektywą UE, sieć gazowa powinna być gotowa na tłoczenie gazów odnawialnych, w tym właśnie wodoru. W Polityce energetycznej Polski zapisano cel, żeby do 2030 r. osiągnąć zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów innych niż ziemny (gazy zdekarbonizowane: biometan, wodór).

Polska Strategia Wodorowa przewiduje do 2025 m.in. zbadanie istniejącej infrastruktury gazowej pod kątem możliwości tłoczenia wodoru i przesyłu mieszanin wodoru z gazem. W planach jest także zbadanie, jaki sposób przesyłu wodoru będzie dla Polski najlepszy. Natomiast do 2030 r. ma rozpocząć się dostosowanie wybranych odcinków sieci gazowej do przesyłu i dystrybucji wodoru domieszkowanego do gazu oraz powstanie nowej infrastruktury.

Zmiany w prawie

Istotne jest także Opracowanie w latach 2022 i 2023 legislacyjnego pakietu wodorowego – przepisów określających szczegóły funkcjonowania rynku, implementujących prawo UE w tym zakresie oraz wdrażających system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru. Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki wskazuje jako ważną zmianę definicji paliwa gazowego w Ustawie Prawo energetyczne. Dziś przez paliwa gazowe rozumie się (art. 3 pkt. 3a Prawa energetycznego):

gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

W pierwszej kolejności należałoby stwierdzić, czy z formalnego punktu widzenia wodór może być kwalifikowany jako ”inny rodzaj gazu palnego”. Jeśli zostanie potwierdzone, że wodór stanowi paliwo gazowe w rozumieniu PE, do jego transportu zastosowanie znajdą wszystkie regulacje w zakresie paliw gazowych.Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE proponuje, by wprowadzić następującą zmianę:

gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan–butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, wodór lub ich mieszaniny, niezależnie od ich przeznaczenia.

Akty prawne i inne ciekawe źródła

  1. Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki. COM/2018/773 final.
  2. Kocioł wodorowy Baxi Heating
  3. UK’s first hydrogen heating demonstration takes place (materiał w j. angielskim).
  4. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. (projekt).
  5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.8.2009 r.).
  6. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r
  7. Raport zespołu nr 4. Gospodarka Wodorowa. Warszawa, maj 2020.

Zdjęcie główne: Viessmann

Warto przeczytać także:

Leave a Comment