Czyste Powietrze – nowe wymogi dla pomp ciepła

Rozwój pomp ciepła na propan - na zdjęciu pompa ciepła na R290 firmy Frapol

Od 22 kwietnia 2024 r. (a dokładniej – od 14 czerwca 2024 r. i od 1 stycznia 2024 r., czyli po zakończeniu okresu przejściowego) obowiązują nowe wymogi dla pomp ciepła, ale także kotłów na biomasę w programie Czyste Powietrze. Mają one przede wszystkim chronić beneficjentów przed inwestowaniem w urządzenia niskiej jakości.

Od 22 kwietnia 2024 r. dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” będzie można uzyskać tylko na pompy ciepła o potwierdzonej jakości. Gwarancją jakości będzie wpis na listę ZUM (zielonych materiałów i urządzeń), która także ma zostać „uszczelniona”. Do 13 czerwca 2024 r. beneficjentów obowiązuje okres przejściowy, zatem można kupować i montować pompy ciepła na dotychczasowych zasadach.

Przez lata pozwalano na finansowanie słabej jakości urządzeń w „Czystym Powietrzu”. Teraz naprawiamy tę sytuację.

wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta

Pompy ciepła dotowane w „Czystym Powietrzu” – tylko z listy zum

Najważniejszą zmianą jest to, że od 14 czerwca 2024 roku do dofinansowania kwalifikowane będą wyłącznie te pompy ciepła, które są wpisane na listę zum. Oznacza to, że beneficjent musi wybrać pompę ciepła z tej listy – inaczej koszt jej zakupu nie będzie kosztem kwalifikowanym w programie „Czyste Powietrze”.

Na listę będą mogły trafić te urządzenia, których deklarowane parametry techniczne zostaną potwierdzone. Potwierdzenie stanowi badanie w niezależnym akredytowanym laboratorium na terenie Unii Europejskiej lub EFTA. Wynik badań musi się zgadzać z danymi na karcie produktu i etykiecie energetycznej.

Jak podał NFOŚiGW, na dzień 18 marca 2024 roku na liście ZUM znajdowały się łącznie 4192 pompy ciepła. Od ogłoszenia nowych zasad do 15 maja 2024 r. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ‐PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, zweryfikował 657 wniosków, z czego pozytywnie 91, a odrzuconych zostało 566.

Uszczelnienie listy ZUM

Po potwierdzeniu parametrów technicznych pompę ciepła wpisuje się na listę ZUM (dostępna pod adresem: https://lista-zum.ios.edu.pl). Natomiast w przypadku pompy ciepła, które już znajdują się na liście ZUM, producent musi dostarczyć raport z badań. Dopuszcza się raport sporządzony w innym języku, ale wówczas trzeba dostarczyć także skróconą wersję w j. polskim.

Weryfikacja urządzeń i uzupełnienie dokumentacji miała odbywać się w okresie przejściowym (do 13 czerwca 2024 r.). Jednak ze względu na krótki czas i ograniczoną liczbę laboratoriów realizujących odpowiednie badanie, dla producentów wprowadzono dodatkowy okres przejściowy. Jak wyjaśniła prezeska NFOŚiGW, Dorota Zawadzka-Stępniak, firmy nie mające jeszcze badań będą mogły składać wnioski o czasowy wpis na listę ZUM od 14 czerwca 2024 r., jeśli mają europejskie znaki jakości: EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. Jednakże firmy te mają czas do 31.12.2024 r. na uzupełnienie dokumentacji o wymagane badania.

[…] chwilowo rozszerzamy katalog dokumentów będących podstawą wpisu na listę ZUM o uznane europejskich znaków jakości. Docelowo wszyscy producenci i dystrybutorzy pomp ciepła muszą przedstawić badania z akredytowanego laboratorium w Unii Europejskiej lub krajów EFTA.

prezeska NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak

Po zakończeniu okresu przejściowego, na liście ZUM pozostaną wyłącznie pompy ciepła spełniające wymogi programu „Czyste Powietrze” i legitymujące się potwierdzeniem tych wyników.

Nowe wymogi dla pomp ciepła

Nowe wymogi dla pomp ciepła w kontekście programu „Czyste Powietrze” umieszczono w zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do dokumentacji programu „Czyste Powietrze”.

Pompa ciepła powietrze/woda

 • spełnienie w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC). Zestaw (np. układ hybrydowy) musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.
 • spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniach UE 811/2013 i 813/2013 i ich potwierdzenie badaniami w niezależnym laboratorium. Laboratorium musi mieścić się na terenie państwa UE lub EFTA i mieć akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025. Musi także prowadzić badania akredytowanymi metodami badawczymi (normy EN 14511, EN 14825, EN 12102);
 • wpis urządzenia na „uszczelnioną” listę ZUM na podstawie raportu z badań;
 • urządzenia średnio- lub wysokotemperaturowe (niskotemperaturowe pompy ciepła nie kwalifikują się do dofinansowania).

W przypadku pomp ciepła ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej stosuje się bardzo podobne wymogi. Jedyną, jednak zasadniczą różnicę, stanowi wymagana minimalna klasa efektywności energetycznej. W przypadku tych pomp muszą być spełnione wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++. Dotyczy to także zestawu.

Pompa ciepła powietrze/powietrze

 • spełnienie w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 • spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniach 626/2011 i 206/2012 i ich potwierdzenie badaniami w niezależnym laboratorium. Laboratorium musi mieścić się na terenie państwa UE lub EFTA i mieć akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025. Musi także prowadzić badania akredytowanymi metodami badawczymi (normy EN 14511, EN 14825, EN 12102);
 • wpis urządzenia na „uszczelnioną” listę ZUM na podstawie raportu z badań.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

 • spełnienie w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC). Zestaw (np. układ hybrydowy) musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.
 • spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniach UE 811/2013 i 813/2013 i ich potwierdzenie badaniami w niezależnym laboratorium. Laboratorium musi mieścić się na terenie państwa UE lub EFTA i mieć akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025. Musi także prowadzić badania akredytowanymi metodami badawczymi (normy EN 14511, EN 15879, EN 14825, EN 12102);
 • wpis urządzenia na „uszczelnioną” listę ZUM na podstawie raportu z badań;
 • urządzenia średnio- lub wysokotemperaturowe (niskotemperaturowe pompy ciepła nie kwalifikują się do dofinansowania).

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u.

 • spełnienie w odniesieniu do wytwarzania c.w.u. wymagań klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 • spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniach UE 812/2013 i 814/2013 i ich potwierdzenie badaniami w niezależnym laboratorium. Laboratorium musi mieścić się na terenie państwa UE lub EFTA i mieć akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025. Musi także prowadzić badania akredytowanymi metodami badawczymi (normy EN 16147, EN 14825, EN 12102).
 • wpis urządzenia na „uszczelnioną” listę ZUM na podstawie raportu z badań.

Kotły na biomasę/zgazowujące drewno

Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny. w ich przypadku obowiązywać będzie wybór urządzeń wyłącznie z listy ZUM, bez konieczności przedkładania raportu z badań. Warunek ten wynika z coraz częstszych nieuczciwych praktyk sprzedawców, którzy podają nieprawdziwe informacje o urządzeniu. W ten sposób wprowadzają beneficjentów w błąd polegający na przekonaniu, że kocioł spełnia wymogi programu.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment