Cena gazu 2023 i jego przyszłość. Dzieje się w branży [przegląd 12.12.2022]

Ceny gazu 2023 i jego przyszłość. Dzieje się w branży [przegląd 12.12.2022]

Jaka będzie maksymalna cena gazu w 2023 roku? Nad jakimi paliwami przyszłości oprócz wodoru pracują naukowcy i czy mają one szansę zastąpić gaz ziemny? Co słychać w programie „Mój elektryk”, skierowanym także do przedsiębiorców? Przegląd ważnych informacji branżowych.

Zamrożona cena gazu – trwają końcowe prace nad ustawą gazową

Sejm uchwalił i skierował do Senatu ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Zgodnie z ustawą, maksymalna cena gazu przez cały 2023 r. dla odbiorców uprawnionych ma wynieść 200,17 zł/MWh. Odbiorca uprawniony to m.in. właściciel gospodarstwa domowego, w którym źródło ogrzewania wykorzystuje paliwo gazowe. Potwierdzenie korzystania z takiego źródła stanowi natomiast deklaracja złożona do CEEB. Dla odbiorców o niższych dochodach (odpowiednio 1500 i 2100 zł na osobę w gospodarstwie domowym wielo- i jednoosobowym) zaplanowano także refundację podatku VAT. Uzyskanie refundacji wymagać będzie złożenia osobnego wniosku.

Eksperymentalna biogazownia dostarcza ciepło

Ruszyły dostawy ciepła produkowanego w biogazowni doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Miejscowość Przybroda uzyska na razie ciepło dla 58 odbiorców (jedna trzecia domów mieszkalnych, a także budynki uniwersytecie gospodarstwa doświadczalnego). Eksperymentalna instalacja, zbudowana przez firmę Dynamic Biogas, może produkować rocznie ilość ciepła, którą można by uzyskać ze spalenia 800 ton węgla rocznie. Docelowe możliwości biogazowni to moc elektryczna wynosząca 499 kW i moc cieplna wynosząca 560 kW. Źródłem energii są odchody zwierzęce, ale także inne rodzaje biomasy rolniczej.

W biogazowni zostały zastosowane rozwiązania unikatowe w skali międzynarodowej, np. tzw. akcelerator biotechnologiczny, czyli specjalny hydrolizer, który w sposób znaczący, kilkunastokrotnie, przyspiesza wstępny proces fermentacji i rozkładu substratów – zaznaczył naukowiec.

Kierownik Pracowni Ekoenergetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. inż. Jacek Dach (fragment wypowiedzi dla PAP)

W innej placówce uczelni, w Brodach Poznańskich, działa sześć eksperymentalnych mikrogazowni, każda o mocy 15 kW. Uniwersytet Przyrodniczy jest partnerem strategicznym dla przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCBR wybierze wykonawcę budowy biometanowni (o wydajności ok. 1 mln m3 biometanu rocznie), który otrzyma 25 mln zł na realizację projektu do końca 2023 r. Wytwarzany biometan odbierze Polska Spółka Gazownictwa. Projekt jest ważny dla branży, ponieważ tak wytworzony biometan można bezpośrednio wtłaczać do krajowej sieci gazowej. Potencjał produkcji to ok. 8 mld m3 rocznie.

Ruszą dopłaty do leasingu aut elektrycznych dla przedsiębiorców

NFOŚiGW podsumował pierwsze wyniki programu „Mój Elektryk„. Przedsiębiorcy (i inne podmioty nie będące osobami fizycznymi) mogli m.in. skorzystać ze ścieżki leasingowej. Dofinansowaniem leasingu zajmuje się Bank Ochrony Środowiska S.A. Wnioski złożyło 1221 wnioskodawców, a BOŚ dysponuje środkami 200 mln zł. Do tej pory nie wypłacono jeszcze żadnych środków. Trwa zawieranie umów z wnioskodawcami. Natomiast wypłata dotacji nastąpi po ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment