Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego – uruchomienie instalacji wod-kan po przestojach

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego - uruchomienie instalacji wod-kan po przestojach

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego powstały w odpowiedzi na stan pandemii. W tym okresie wiele budynków użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego pozostaje tymczasowo wyłączonych z użytkowania. Z zaleceń można dowiedzieć się, jak przygotować się do ponownego otwarcia budynków. Działania te związane są z zapobieganiem zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella.

Wdrożenie kompleksowego programu zarządzania bezpieczeństwem wody dla wewnętrznych systemów wodociągowych i urządzeń zasilanych wodą

Trzeba podnieść świadomości osób zarządzających obiektami, np. poprzez szkolenia. Powinny one dotyczyć zarządzania oraz oceny potencjalnego ryzyka związanego z wewnętrznymi systemami wodociągowymi. Osoby zarządzające powinny wiedzieć, jakie warunki w czasie przestoju lub ograniczonej eksploatacji budynku sprzyjają znacznemu wzrostowi i rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella sp.:

 • bardzo rozbudowany wewnętrzny system wodociągowy,
 • występujące martwe odcinki przewodów,
 • niskie stężenie środków dezynfekcyjnych (w przypadku obiektów z dezynfekcją chemiczną),
 • zbyt niska temperatura ciepłej wody,
 • ograniczony przepływ wody,
 • obecność biofilmu.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie utrzymania odpowiedniej temperatury wody

 • Zapewnienie i utrzymanie w punktach wypływ u wody z kranu temperatury wody o wartości co najmniej 55oC. Utrzymywanie temperatury wody powyżej 55oC może zmniejszać prawdopodobieństwo namnażania się bakterii Legionella sp. W trakcie użytkowania należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz o zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających użytkowników przed poparzeniem
 • Zapewnienie i utrzymanie w podgrzewaczu temperatury wody o wartości co najmniej 60oC.
 • Podgrzewacz wody po dłuższym okresie nieużytkowania należy opróżnić z wody i poddać zabiegom czyszczenia. Wszystkie czynności konserwacyjne należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami producenta lub przez odpowiednio przeszkolone osoby.

Płukanie wewnętrznych systemów wodociągowych wody ciepłej i zimnej

Płukanie wewnętrznych systemów wodociągowych powinno się odbywać z uwzględnieniem możliwie jak największej liczby punktów wypływu wody (np.kranów, pryszniców). Ze względu na wielkość obiektu i ciśnienie wody w instalacjach może być konieczne płukanie prowadzone w poszczególnych obszarach. Dotyczy to pięter, pionów, pokojów.

Celem płukania wewnętrznych systemów wodociągowych jest:

 • wymiana wody na świeżą,
 • zapewnienie właściwej temperatury wody w punkcie czerpalnym (co najmniej 55oC dla wody ciepłej, poniżej 25oC dla wody zimnej) oraz
 • utrzymanie na odpowiednim poziomie stężenia środka dezynfekcyjnego we wszystkich punktach (w przypadku stosowania dezynfekcji chemicznej).

Wskazane jest płukanie wewnętrznych systemów wodociągowych wody ciepłej, o ile to możliwe, tak długo aż woda wypływająca z punktu jej wypływu osiągnie maksymalną temperaturę. Podczas płukania należy zachować ostrożność i zminimalizować rozpryskiwanie wody oraz powstawanie aerozolu wodnego.

Przeczytaj także, co pisaliśmy o przestojach instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach.

Materiały

Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella

Zdjęcie główne: gov.pl

Warto przeczytać także:

Leave a Comment