Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w poszerzonej wersji

Kopciuch, który teraz każdy może obywatel zgłosić do CEEB

CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) [1] stanowi ewidencję źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Od 18 września 2023 r, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w poszerzonej wersji daje obywatelom i przedsiębiorcom uprawnionym, a także gminom dostęp do nowego pakietu e-usług.


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w poszerzonej wersji dla obywateli

Właściciele (zarządcy) nieruchomości zyskali dostęp do nowych e-usług (do tej pory mogli składać deklaracje dotyczące źródeł ciepła lub spalania paliw lub sprawdzić już złożone deklaracje. Obecnie mogą zamówić przegląd przewodów kominowych i inwentaryzację budynku, a następnie pobrać protokół z przeglądu lub uproszczony audyt energetyczny po inwentaryzacji. Można także “zgłosić kopciucha”, czyli za pośrednictwem CEEB zgłosić niepokojące zanieczyszczenie powietrza. Możliwe jest też sprawdzenia osoby uprawnionej, np. kominiarza.

CEEB daje właścicielom budynków dostęp do dokumentów dotyczących nieruchomości. Dodatkowo, system może wykorzystać zebrane dane, by podpowiedzieć użytkownikowi, z jakiego programu skorzystać, by np. przeprowadzić termomodernizację.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Ekran z usługami dla obywatela

Przegląd przewodów kominowych

Osoby uprawnione do kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), czyli zgodnie z Prawem budowlanym [3]:

  • kominiarze z uprawnieniami mistrza kominiarskiego;
  • osoba z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności

uzyskały dostęp do funkcjonalności CEEB. „Przegląd przewodów kominowych”. Każdy przedsiębiorca uprawniony może:

  • zapisać się do wykazu osób uprawnionych;
  • sporządzić e-protokół przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz prześledzić związaną z przeglądami dokumentację;
  • odebrać zamówienia i zyskać dostęp do kolejnych zleceń;
  • ujednolicić i usprawnić obieg dokumentów.

Więcej o przyszłości CEEB

CEEB, prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, stanowi element budowanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Projekt ZONE dotowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Pełna wersja CEEB ma umożliwić sprawne interwencje, a także stanie się podstawą do opracowania przyszłej polityki niskoemisyjnej. Długofalowym efektem projektu ma być zatem poprawa jakości powietrza w Polsce.

Więcej o CEEB na stronach GUNB >>

Źródła i akty prawne

  1. System CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz 438)
  3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity według Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment