Woda deszczowa – w oczekiwaniu na zmiany prawa

Moja Woda 2023

Proces wprowadzania tzw. specustawy – ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – przedłuża się. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji najnowszy projekt tej ustawy figuruje od lutego 2022. Zawiera on m.in. planowaną nowelizację prawa wodnego, a także budowlanego. Nowelizacja ma dotyczyć procedur związanych z montażem zbiorników bezodpływowych, w których ma być gromadzona woda deszczowa.

Woda deszczowa a prawo wodne

W prawie wodnym ma pojawić się nowa definicja “zwykłego korzystania z wód” (art. 33, ust. 4) [1]. Do istniejącej listy rozwiązań mają dołączyć [2]:

pobór wody znajdującej się w rowie oraz stawie, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdującej się w granicach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność właściciela, o ile pobór nie narusza interesu osób trzecich (jako punkt 1a) oraz

odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę do wód lub do urządzeń wodnych lub do ziemi (jako punkt 3a).

Należy przy tym pamiętać, że samo wykonanie urządzeń wodnych (np. przelewów awaryjnych lub wylotu wód deszczowych do gleby w celu rozsączania) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego [2]. Zbiornika bezodpływowego nie wskazano w prawie wodnym jako urządzenia wodnego.

Woda deszczowa a prawo budowlane

W prawie budowlanym do listy inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia budowlanego (art. 29) [1], zaproponowano dodanie nowego punktu 6a (po punkcie 6, w którym wskazano zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3). Punkt ten miałby obejmować “zbiorniki bezodpływowe na wody opadowe lub wody roztopowe o pojemności do 10 m3” [2].

Zaproponowane rozwiązania mają uprościć procedury administracyjne i skrócić ścieżkę do własnego zbiornika na deszczówkę. Dzięki temu gromadzenie deszczówki przez inwestorów prywatnych na własne potrzeby (mikroretencja) ma osiągnąć dużą skalę. Tylko wtedy te rozwiązania mają szansę realnie wpłynąć na złagodzenie problemu zarówno suszy, jak i deszczy nawalnych w Polsce.

Literatura

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (DzU 2017 poz. 1566)
  2. Minister Infrastruktury: Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom susz. Projekt z dnia 18 lutego 2022 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356956.
  3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j DzU 2021 poz. 2351).

Zdjęcie główne: MPI

Warto przeczytać także:

Leave a Comment