Kontrola okresowa instalacji gazowej

Dodatek osłonowy na gaz ziemny jeszcze do 31 października

Kontrola okresowa instalacji gazowej to wymóg zapisany w prawie budowlanym. Zapisy ustawy wskazują, jak często trzeba dokonywać kontroli. Ustawa mówi także jasno, kto ma uprawnienia do przeprowadzenia takiej kontroli.

Art. 62. ustawy Prawo budowlane [1] stawia wymóg okresowej (co najmniej raz w roku) kontroli stanu technicznego instalacji gazowej dla wszystkich obiektów budowlanych (art. 62, ustęp 1, pkt 1). Zapis ten dotyczy także budynków jednorodzinnych. Natomiast specjalne wymagania dotyczą:

  • budynków o powierzchni zabudowy ponad 2000 m2;
  • innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Wymagana kontrola okresowa instalacji gazowej dla tych obiektów odbywa się co najmniej dwa razy w roku. W tym przypadku są wskazane terminy, w których ta kontrola ma się odbyć – do 31 maja oraz do 30 listopada.

Przypomnijmy, że instalacja gazowa obejmuje:

  • układ przewodów za kurkiem głównym (na zewnątrz lub wewnątrz budynku), wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem;
  • urządzenia do pomiaru zużycia gazu (gazomierze);
  • urządzenia gazowe oraz będące ich elementem wyposażenia przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe.

Kontrola okresowa instalacji gazowej – kto przeprowadza

Za przeprowadzenie kontroli odpowiada właściciel lub zarządca budynku, ale zleca ją osobie uprawnionej. Art. 62. ust. 4 określa, że kontrolę stanu technicznego mogą przeprowadzić osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W przypadku instalacji gazowej będą to uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ustawa nie mówi, że muszą to być uprawnienia bez ograniczeń. Kontrolę może przeprowadzać także osoba mająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych (Prawo budowlane, art. 62, ustęp 5)

Uprawnienia, o których mowa – tzw. gazowe G3D lub D3 – uzyskuje się zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem [2]. Może je uzyskać każda osoba pełnoletnia z wykształceniem co najmniej podstawowym. Konieczne do tego jest przejście egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Nadane uprawnienie jest ważne przez 5 lat, potem egzamin trzeba powtórzyć. Warto przypomnieć, że można uzyskać uprawnienia tzw. eksploatacyjne i tzw. dozorowe. Uprawnienia eksploatacyjne pozwalają na wykonywanie prac. Do zdobycia uprawnień dozorowych potrzeba szerszej wiedzy, m.in. znajomości przepisów. Dają one jednak więcej możliwości, na przykład pozwalają na nadzorowanie wykonywanych prac.

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392). 

Warto przeczytać także:

Leave a Comment