Próby szczelności instalacji gazowej

Próby szczelności instalacji gazowej

Próby szczelności instalacji gazowej budzą zasadniczą wątpliwość. Pytanie brzmi, kto może przeprowadzić główną próbę szczelności, a kto próbę szczelności podczas eksploatacji w ramach kontroli okresowej? Zagadnienie to wyjaśniają dwa akty prawne: prawo budowlane i rozporządzenie dotyczące warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Główna próba szczelności instalacji gazowej

Główna próba szczelności prowadzona jest dla instalacji nowej, remontowanej, przebudowywanej, a także wracającej do użytkowania po sześciu miesiącach (lub dłużej) wyłączenia. Przeprowadza się ją przed oddaniem instalacji do użytkowania. Zasady wykonywania głównej próby szczelności reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych [1]. Nadzór nad główną próbą szczelności ze strony wykonawcy może zatem sprawować osoba mająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej.

Próba szczelności podczas użytkowania (kontrola szczelności)

Kontrola okresowa instalacji gazowej to wymóg zapisany w prawie budowlanym [2]. Co najmniej raz w roku należy dokonać kontroli stanu technicznego instalacji gazowej dla wszystkich obiektów budowlanych (art. 62, ustęp 1, pkt 1). Elementem tej kontroli są także próby szczelności instalacji gazowej.

Za przeprowadzenie kontroli odpowiada właściciel lub zarządca budynku. Ma on jednak obowiązek zlecić kontrolę osobie uprawnionej. Art. 62. ust. 4 określa, że kontrolę stanu technicznego mogą przeprowadzić osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W przypadku instalacji gazowej będą to uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ustawa nie mówi, że muszą to być uprawnienia bez ograniczeń. Kontrolę może przeprowadzać także osoba mająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych (art. 62, ustęp 5)

Uprawnienia, o których mowa – tzw. gazowe G3D lub D3 – uzyskuje się zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym [3]. Można uzyskać uprawnienia eksploatacyjne, ale także tzw. dozorowe. Uprawnienia eksploatacyjne pozwalają na wykonywanie prac. Zdobycie uprawnień dozorowych wymaga szerszej wiedzy, ale daje więcej możliwości, np. pozwalają na nadzorowanie wykonywanych prac.

Wymogi prawne wobec próby szczelności!

  • Jaki jest zakres próby szczelności, za pomocą jakich przyrządów ją wykonać i jak sporządzić prawidłowy protokół?

Dowiedz się więcej!

Akty prawne

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836)
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392). 

Warto przeczytać także:

Leave a Comment