Centrala deszczowa: wykorzystanie wody deszczowej w instalacji budynkowej

Centrala deszczowa: wykorzystanie wody deszczowej w instalacji budynkowej

Centrala deszczowa stanowi węzeł między instalacją wody opadowej a instalacją wody pitnej. Pozwala przede wszystkim na automatyczne wykorzystanie wody deszczowej zgromadzonej w zbiorniku. W razie jej braku natomiast dostarcza do punktów poboru wodę z instalacji wodociągowej.

Centrala deszczowa jest przeznaczona do instalacji budynkowej, umożliwiającej zasilanie wybranych punktów poboru (np. spłuczki lub pralki) wodą opadową. Centrala stanowi gotowy do podłączenia, kompaktowy moduł, połączony instalacją rurową ze zbiornikiem podziemnym wody deszczowej w budynku. Zadaniem centrali jest optymalne, w pełni automatyczne wykorzystanie wody deszczowej. W pierwszej kolejności centrala deszczowa zasila punkty poboru zgromadzoną w zbiorniku wodą opadową. Dopiero kiedy w zbiorniku nie ma wody deszczowej (albo jej poziom spadnie poniżej określonej wartości), centrala dopuszcza wodę z instalacji wodociągowej.

Do zadań centrali deszczowej należą także sygnalizacja trybu (praca/awaria), monitorowanie pracy, zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem, wymiana wody w zbiorniku wody deszczowej.

Centrala deszczowa – najważniejsze elementy składowe

  • pompa (najczęściej samozasysająca), zamontowana w sposób zabezpieczający przed drganiami;
  • zbiornik podręczny (buforowy) z zaworem pływakowym, przeznaczony do uzupełniania świeżą wodą;
  • zawór trójdrogowy;
  • przyłącze po stronie tłocznej i ssawnej oraz przyłącze do sieci miejskiej;
  • wyłącznik pływakowy do kontroli poziomu deszczówki w zbiorniku
  • urządzenie sterujące z czujnikiem ciśnienia (m.in. wykrywanie przepływu zerowego);
  • interfejs użytkownika.

Ważnym elementem centrali deszczowej jest zawór elektromagnetyczny ze szczeliną powietrzną. Szczelina ta stanowi zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym z grupy AA – zgodnie z normą PN-EN 1717 [1]. Zabezpieczenia takiego wymagają także Warunki Techniczne [2]:

§ 126. W przypadku wykorzystywania wód opadowych, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, do spłukiwania toalet, podlewania zieleni, mycia dróg i chodników oraz innych potrzeb gospodarczych należy dla tego celu wykonać odrębną instalację, niepołączoną z instalacją wodociągową.

Między zbiornikiem podziemnym a centralą deszczową można też zastosować dodatkowe filtry (np. z węglem aktywnym lub UV).

Zasada działania centrali deszczowej

Pompa w centrali zasysa wodę ze zbiornika magazynowego wód opadowych i tłoczy ją do odpowiednich punktów poboru. Jeśli poziom w zbiorniku jest niższy od zadanego (np. 15 cm), uruchamiany jest dopust wody z instalacji wody pitnej. Za wskazywanie poziomu wody w zbiorniku podziemnym odpowiada wyłącznik pływakowy. Centralę deszczową należy lokalizować w możliwie niewielkiej odległości od zbiornika wody deszczowej. Przy dużej odległości między nimi (na przykład powyżej 20 m) konieczne może być zastosowanie dodatkowej pompy w zbiorniku wody deszczowej. Pompa ta nosi nazwę wspomagającej lub dozującej.

Podstawą doboru centrali deszczowej jest wymagana wydajność [m3/h] oraz wysokość podnoszenia [m]. Na wysokość podnoszenia składają się wartości ciśnienia niezbędnego do obsłużenia punktów poboru wody oraz opory przepływu w instalacji.

Norma i akt prawny

[1] PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotnym

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i 2351).

Zdjęcie główne: Wilo

Warto przeczytać także:

Leave a Comment