Obowiązek stosowania norm?

Obowiązek stosowania norm?

Obowiązek stosowania norm budzi wiele wątpliwości – niby go nie ma, ale… Warto zwrócić uwagę na normy przywołane (powołane) w przepisach prawnych oraz normy zharmonizowane.

W Ustawie o normalizacji (Rozdział 3. Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne) znajduje się Art. 5., który wśród innych zapisów mówi, że:

  1. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
  2. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.

Zatem normy „same z siebie” nie stanowią prawa. Przyjęcie normy przesz Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) nie powoduje, że powstaje obowiązek stosowania norm. Jednak już przepisy prawne (np. ustawy czy rozporządzenia ministrów) mogą wprowadzać obowiązek zgodności rozwiązań (np. elementów instalacji) z całością lub częścią norm.

Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków a obowiązek stosowania norm

Na przykład można przywołać rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ważne dla branży instalacyjnej. Jeśli rozporządzenie wskazuje np. obowiązek wykonania instalacji wod-kan „zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wykonywania instalacji”, odnosi się do normy wymienionej w Załączniku 1. Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu. Może zdarzyć się też, że rozporządzenie przywołuje normę wycofaną. Wówczas projektując, dobierając czy instalując dane rozwiązanie, trzeba stosować się do zapisów norm wycofanych.

Norma powołana, czyli wskazana jako obowiązkowa do stosowania w akcie prawnym, musi być opublikowana w języku polskim. Jeśli więc PKN przyjmuje normę europejską jako normę polską w języku oryginału, normy tej nie można powołać w przepisie prawnym.

Normy zharmonizowane

Warto także wspomnieć o normach zharmonizowanych dla konkretnych wyrobów. Wyroby budowlane wprowadzane na rynek europejski (w tym polski) muszą mieć znak CE. Znak ten nadaje się wyrobom, które spełniają określone w prawie unijnym (dyrektywa lub rozporządzenie) wymagania zasadnicze. Jeśli dla danego wyrobu istnieje norma zharmonizowana, wyrób musi być z nią zgodny. Wyrób wytworzony zgodnie z normami zharmonizowanymi korzysta z domniemania zgodności z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi (więcej o normach zharmonizowanych na stronach PKN).

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215)

Leave a Comment