Ulga termomodernizacyjna 2024 na urządzenia grzewcze i instalacje

ulga termomodernizacyjna 2023 na urządzenia i instalacje

Ulga termomodernizacyjna 2024 dotyczy rozliczeń rocznych PIT za 2023 r. Stanowi jedną z ulg podatkowych. Korzystają z niej właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych rozliczający PIT, ponoszący wydatki na materiałów budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Na liście są m.in. kolektory słoneczne, kotły kondensacyjne czy pompy ciepła.

Właściciel domu jednorodzinnego ma prawo odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane i urządzenia, a także usługi. Muszą one jednak być związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (według definicji zawartej w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów). Ulga dotyczy zatem tylko remontowanych jednorodzinnych. Co ważne, inwestycja musi się skończyć przed upływem 3 lat od roku.

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej

Ulgę termomodernizacyjną oblicza się w zeznaniu PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28 jako odliczenie od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub podatkiem liniowym albo
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Do zeznania należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Odliczenie stanowi sumę wysokości wydatków, na które są faktury VAT (kwoty netto). Jednocześnie całkowita wartość ulgi termomodernizacyjnej nie może być wyższa niż 53 tys. zł. Jeśli suma wydatków jest wyższa, odliczyć można tylko kwotę 53 tys. zł.

Tędy do wstępnie wypełnionego zeznania (e-PIT) przygotowanego przez MF

Ważne!

 • kwota 53 tys. zł dotyczy wszystkich prowadzonych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jeśli ktoś jest właścicielem kilku domów i prowadzi w nich przedsięwzięcia termomodernizacyjne, całość ulgi nie może przekroczyć 53 tys. zł.
 • od ulgi termomodernizacyjnej trzeba odliczyć wydatki, na które uzyskano dotacje wfośigw lub NFOŚiGW – np. w programie „Mój Prąd” lub „Czyste Powietrze”. Wówczas ulga termomodernizacyjna może dotyczyć pozostałej części wydatków (suma wydatków – wartość dotacji).
 • nie podlegają uldze termomodernizacyjnej także wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i odliczone od przychodu lub wydatki uwzględnione w innych ulgach podatkowych.

Na co ulga termomodernizacyjna 2024

Wykaz materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga termomodernizacyjna w 2024 roku, zawiera rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Materiały i urządzenia instalacyjne i grzewcze

 1. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 2. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 3. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 5. kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy spełniający wymogi rozporządzenia do ekoprojektu, jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała samorządowa;
 6. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 7. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 10. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 11. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 12. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 13. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Poza materiałami i urządzeniami instalacyjnymi, ulga termomodernizacyjna przysługuje także na stolarkę okienną i drzwiową wraz z systemami montażowymi, bramy garażowe oraz przeszklenia nieotwieralne oraz na materiały dociepleniowe lub zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Dotyczy ona także wykonania docieplenia i wymiany stolarki.

Usługi

Ulga termomodernizacyjna dotyczy też następujących usług instalacyjnych:

 1. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 2. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 3. montaż urządzenia grzewczego: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kolektora słonecznego;
 4. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 5. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe;
 6. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 7. montaż instalacji fotowoltaicznej.

Ulga termomodernizacyjną objęte jest też wykonanie audytu energetycznego budynku, dokumentacji projektowej czy analizy termograficznej budynku oraz ekspertyzy: ornitologiczna i chiropterologiczna.

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity)
 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 438).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2489).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

Warto przeczytać także:

Leave a Comment