Badania grzejników prowadzone przez GUNB

Badania grzejników przez GUNB

Grzejniki należą do wyrobów budowlanych, dlatego ich próbki podlegają badaniom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Od stycznia 2016 r. na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych GUNB nie tylko bada takie próbki. Zamieszcza także na swojej stronie wyniki przeprowadzonych badań. Jakie wyniki przynoszą badania grzejników prowadzone przez GUNB?

Zgodnie z prawem, GUNB prowadzi badania próbek wyrobów budowlanych wyrywkowo, na zlecenie organów nadzoru budowlanego. Jak wyjaśnia sam urząd, najczęściej badania grzejników (podobnie jak i innych wyrobów budowlanych) wynikają z wątpliwości co do spełnienia przez nie deklarowanych właściwości. Źródłem tych wątpliwości stają się przykładowo informacje uzyskiwane z rynku czy od inwestorów.

Badania grzejników zlecane przez GUNB

Grzejniki bada się zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory.Wymagania i warunki techniczne.

Badane własności to m.in.:

Badania grzejników prowadzi Stacja Badań Grzejników zgodna z PN-EN 442-2:2015-02, akredytowanego Laboratorium Badawczym Grzejników i Armatury Instytutu Energetyki w Radomiu (numer akredytacji AB 143 PCA).

  • Φ30 nominalna moc cieplna [W] dla ΔT30 [55/45/20]°C – podłączenie grzejnika jednostronne boczne. Zbadana moc cieplna nie powinna być niższa o więcej niż 4% w stosunku do mocy zdeklarowanej przez producenta;
  • Φ50 nominalna moc cieplna [W] dla ΔT50 [75/65/20]°C – podłączenie grzejnika jednostronne boczne. Zbadana moc cieplna nie powinna być niższa o więcej niż 4% w stosunku do mocy zdeklarowanej przez producenta;
  • odporność na działanie ciśnienia – w badaniu ciśnienie próby wynosi 1,3 x 1,3 x deklarowane maksymalne ciśnienie robocze. Grzejnik poddany takiemu ciśnieniu nie może pęknąć. Brak pęknięć oznacza spełnienie deklarowanej własności, natomiast w przypadku pęknięcie grzejnika – brak spełnienia.

Wyniki badań próbek grzejników

Od 2016 roku wyniki badań próbek wyrobów budowlanych GUNB publikuje na swoich stronach www. Podaje m.in. nazwę i dane wyrobu, dane producenta, badane deklarowane własności użytkowe, a także sprawozdanie z badania (jako plik pdf). Producentów wyrobów zakwestionowanych – nie spełniających deklarowanych parametrów – obciąża się kosztami badań i zobowiązuje do wycofania wyrobu z rynku.

Liczba próbek grzejników zbadanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w latach 2016-2021. Opr. własne według danych GUNB

Być może ujawnianie szczegółowych danych o niespełnieniu deklarowanych własności przez konkretne wyroby przyczynia się do poprawy jakości urządzeń wprowadzanych na rynek. W pierwszych latach publikowania wyników badań (2016-2018) grzejniki nie spełniające deklarowanych własności stanowiły 50% i więcej badanych próbek. Od 2019 r. widać poprawę. Natomiast dwa ostatnie badane lata wyróżniają się na plus. Zarówno w 2020, jak i w 2021 r. tylko 1 z 16 grzejników (nieco ponad 6%) nie spełniał deklarowanych własności.

Zobacz wyniki próbek badań wyrobów budowlanych na stronach GUNB (dla grzejników za 2021 r.)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment