Stan zagrożenia epidemicznego ma skończyć się 1 lipca 2023

Stan zagrożenia epidemicznego ma skończyć się 1 lipca 2023

Stan zagrożenia epidemicznego ma zostać odwołany 1 lipca 2023 r. Tak stanowi projekt rządowego rozporządzenia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Trwają krótkie konsultacje publiczne projektu – każda zaproszona do konsultacji instytucja lub organizacja ma 10 dni na zgłoszenie uwag. Jeśli rozporządzenie zostanie uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Ustaw, wrócą zwykłe zasady badań lekarskich do pracy, szkoleń BHP czy certyfikacji OZE.

Wracają terminy ważności certyfikatów OZE i szkoleń na certyfikaty OZE

W stanie epidemii i w stanie zagrożenia epidemicznego instalatorzy OZE (certyfikowani przez UDT) nie musieli przedłużać uprawnień, jeśli skończyła się ważność ich certyfikatów. Wynikało to bezpośrednio z art. 184e Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z tą ustawą, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego:

  • certyfikat, którego ważność upłynęła w czasie zagrożenia epidemicznego, zachowuje ważność jeszcze przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Warto tu przypomnieć, że na rozpatrzenie wniosku o przedłużenie certyfikatu Urząd Dozoru Technicznego ma 30 dni. Należy zatem odbyć szkolenie przypominające i złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • szkolenia podstawowe i przypominające, których termin ważności upływa w tym okresie, są ważne jeszcze przez 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Zatem osoby, którym ważność szkolenia upłynęła podczas stanu epidemii lub zagrożenia pandemicznego, mo

W zwykłych warunkach, które wracają po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego:

  • certyfikat instalatora OZE ważny jest przez 5 lat od jego uzyskania;
  • szkolenie podstawowe (wymagane do uzyskania certyfikatu) zachowuje ważność przez 12 miesięcy;
  • szkolenie przypominające (wymagane do przedłużenia certyfikatu) trzeba ukończyć nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu.

Stan zagrożenia epidemicznego a ważność orzeczeń lekarskich

Wśród licznych powracających tematów znajdują się także badania wstępne, okresowe i kontrolne do pracy. W stanie zagrożenia epidemicznego nie trzeba było przeprowadzać badań okresowych. Ważność zachowywały także orzeczenia lekarskie, których termin upłynął po 7 marca 2020 r. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego będzie 180 dni na zrealizowanie zaległych badań okresowych (do 28 grudnia 2023 r. włącznie).

Jeśli pracownik w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego uzyskał orzeczenie od lekarza innej specjalności niż medycyna pracy, musi uzyskać nowe orzeczenie. Orzeczenie wydane przez medyka innej specjalności traci ważność także po 180 dniach od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Do 28 grudnia trzeba więc uzyskać orzeczenie od lekarza medycyny pracy.

Powrót do szkoleń BHP

W stanie zagrożenia epidemicznego nie trzeba było przeprowadzać okresowych szkoleń BHP, jeśli ich termin przypadał w okresie zagrożenia epidemicznego. Po odwołaniu stanu zagrożenia firmy mają 60 dni (do 30 sierpnia 2023 r.). na uzupełnienie zaległego szkolenia. Nie będzie można także realizować szkoleń wstępnych w formie online. Taka możliwosć dla niektórych instruktaży istniała w stanie zagrożenia epidemicznego.

Leave a Comment