Koniec stanu epidemii. Instalatorzy OZE – czy to coś zmienia?

W stanie epidemii instalatorzy OZE (certyfikowani przez UDT) nie musieli przedłużać uprawnień, jeśli skończyła się ważność ich certyfikatów. Czy w stanie zagrożenia epidemicznego zasady są podobne?

Ważność certyfikatów i szkoleń instalatorów OZE – warunki normalne

  • certyfikat instalatora OZE ważny jest przez 5 lat od jego uzyskania. Na rozpatrzenie wniosku o przedłużenie certyfikatu Urząd Dozoru Technicznego ma 30 dni. Dlatego wniosek należy składać z co najmniej takim wyprzedzeniem przed upływem ważności certyfikatu.
  • szkolenie podstawowe (wymagane do uzyskania certyfikatu) zachowuje ważność przez 12 miesięcy – zatem przed upływem tego czasu należy zdać egzamin;
  • szkolenie przypominające (wymagane do przedłużenia certyfikatu) trzeba ukończyć nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu.

Instalatorzy OZE w stanie zagrożenia epidemicznego (obowiązuje od 16 maja 2022 r.) muszą zatem pamiętać, że:

  • Certyfikaty instalatora OZE, których ważność upływa w tym okresie, zachowują ważność – aż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
  • Szkolenia podstawowe i przypominające, których termin ważności upływa w tym okresie, także zachowują ważność – aż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Aktualne zasady oparte są na znowelizowanej Ustawie o odnawialnych źródłach energii, ponieważ dodano do niej artykuł 184e.

Podstawa prawna (ustawa o odnawialnych źródłach energii)

1. Certyfikat wydany na podstawie art.139 ust.2, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zachowuje ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, bieg terminu określonego w art.136 ust.3 pkt 4 ulega zawieszeniu na ten okres.

Instalatorzy OZE – ile obecnie jest ważnych certyfikatów?

OZEważnych certyfikatów instalatorów OZE
systemy fotowoltaiczne5618
pompy ciepła1198
grzewcze systemy słoneczne487
kotły i piece na biomasę360
płytkie systemy geotermalne255
Instalatorzy OZE – liczba ważnych certyfikatów OZE. Opracowanie własne według rejestru UDT

Warto przeczytać także:

Leave a Comment