Koniec stanu zagrożenia epidemicznego [1 lipca 2023]

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego

Zakończył się stan zagrożenia epidemicznego. Po ponad trzech latach obowiązywania warunków specjalnych wracamy do stanu sprzed wybuchu pandemii COVID. Co w praktyce oznacza koniec stanu zagrożenia epidemicznego? Jakie zawieszone zasady ważne dla przedsiębiorców i instalatorów przywraca ogłoszone 1 lipca 2023 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego?

Rozporządzenie jest bardzo krótkie:

Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
§ 2. Z dniem 1 lipca 2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednak 1 lipca 2023 r. przestają obowiązywać wszystkie zasady, które działały w stanie zagrożenia epidemicznego. Przykładowo, nie trzeba już nosić maseczek w placówkach służby zdrowia, za to wraca obowiązek prowadzenia okresowych szkoleń BHP. Jeśli w firmie termin takiego szkolenia przypadał w okresie zagrożenia epidemicznego, trzeba je uzupełnić. Termin to 60 dni (do 30 sierpnia 2023 r.). Wraca także obowiązek prowadzenia stacjonarnych szkoleń wstępnych (już nie mogą być prowadzone online).

Przedłuż certyfikat instalatora OZE

Według art. 184e Ustawy o odnawialnych źródłach energii, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego nie trzeba było przedłużać uprawnień instalatora OZE, jeśli ich ważność się skończyła. Od 1 lipca 2023 r. takie certyfikaty zachowują ważność jeszcze przez 60 dni (do 30 sierpnia 2023 r.). Nie warto zwlekać, bo na rozpatrzenie wniosku o przedłużenie certyfikatu Urząd Dozoru Technicznego ma 30 dni. Warto zatem przejść szkolenie przypominające i złożyć wniosek odpowiednio wcześnie. Natomiast szkolenia podstawowe i przypominające, których termin skończył się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, zachowają ważność jeszcze 90 dni (do 29 września 2023 r.).

Przypomnijmy, że certyfikat instalatora OZE ważny jest przez 5 lat, zaś szkolenie podstawowe (potrzebne do uzyskania certyfikatu) – przez 12 miesięcy. Szkolenie przypominające trzeba ukończyć nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu.

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego a orzeczenia lekarskie

W stanie zagrożenia epidemicznego zawieszony był obowiązek okresowych badań lekarskich. Orzeczenia z terminem ważności, który upłynął po 7 marca 2020 roku, nie wymagały ponowienia. Od 1 lipca 2023 roku mamy 180 dni na zrealizowanie zaległych badań okresowych (do 28 grudnia 2023 r. włącznie).

Podobnie, kończy się ważność orzeczeń wydanych w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego przez lekarza innej specjalności. Teraz trzeba uzyskać orzeczenie od lekarza medycyny pracy. Jest na to 180 dni – mamy zatem czas do 28 grudnia 2023 r.

Akt prawny

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2023 poz. 1118)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment