Mój Prąd 2022 wyraźnie zmieniony rusza od 15 kwietnia

Mój Prąd 2022 - na nowe panele i urządzenia dodatkowe

15 kwietnia 2022 r. startuje czwarty nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Na co dofinansowanie?

Inaczej niż w ubiegłych latach dofinansowanie można uzyskać nie tylko na zakup i wykonanie nowej mikroinstalacji fotowoltaicznej (do 50 kWp). Dotacje przysługują także na:

  • urządzenia do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła bezpośrednio u prosumenta – zakup, transport i montaż;
  • urządzenia umożliwiające racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną – zakup, transport i montaż. 

Będąc nowym beneficjentem, można otrzymać dofinansowanie na wszystkie trzy komponenty (instalację, urządzenia do magazynowania – ale tylko ciepła lub tylko energii – oraz rządzenia do zarządzania). Osoby, które uzyskały dotację z „Mojego Prądu” w poprzednich latach, także mogą ubiegać się o dofinansowanie dodatkowych komponentów. Zatem dotyczy to na przykład osoby, która do posiadanej instalacji PV chce dokupić magazyn energii/ciepła i/lub system zarządzania energią.

Nie będzie natomiast dofinansowania na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej (uwaga, wymiana falownika na taki, który pozwoli korzystać z magazynu energii/ciepła lub z systemu zarządzania energią nie jest rozbudową). Nie planuje się także dofinansowania punktów ładowania aut elektrycznych – taka możliwość była wskazywana przy zapowiedziach czwartej edycji programu.

Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r. Na przykład, jeśli ktoś kupił magazyn energii przed ogłoszeniem naboru, ale po 1.02.2020 r. i spełnia inne warunki programu, może ubiegać się o dotację.

Dla kogo dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Muszą one jednak rozliczać się w systemie net-billingu. W systemie tym nadwyżki wyprodukowanej energii prosument sprzedaje po cenie hurtowej netto. Natomiast żeby rozliczyć tę energię, może ją kupić – docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Cena ta niższa niż cena „zwykłego” prądu, ale jednocześnie wyższa niż cena, za którą prosument odsprzedał swoją energię. W Polsce system net-billing obowiązuje dla nowych prosumentów, którzy podłączą swoją instalację PV do sieci po 1 kwietnia 2022 r. (z trzymiesięcznym okresem przejściowym), a także dla wszystkich, którzy chcą na ten system przejść.

Program jest zatem skierowany do osób, które:

  • od razu podłączą nową instalację PV do nowego systemu rozliczeń albo
  • przejdą na taki system, rezygnując z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net metering).

Zatem, jeśli ktoś chce pozostać w systemie opustów, nie przysługuje mu dotacja z nowego „Mojego Prądu”.

Maksymalne kwoty dofinansowania, zależne od rodzaju inwestycji i grupy prosumentów

prosumentdotacja na instalację PVdotacja do magazynu ciepładotacja do magazynu energiidotacja do systemu zarządzania energiącałkowita możliwa dotacja
przechodzący z systemu net-metering na net-billing, bez wcześniejszego wsparcia zewnętrznego oraz nowy (podłączony po 1.04.2022, od razu do systemu net-billing)
montujący instalację PV i inne komponenty
do 5000 złdo 5000 złdo 7500 złdo 3000 zł20 500 zł
przechodzący z systemu net-metering na net-billing, bez wcześniejszego wsparcia zewnętrznego oraz nowy (podłączony po 1.04.2022, od razu do systemu net-billing)
montujący samą instalację PV
do 4000 zł4000 zł
przechodzący z systemu net-metering na net-billing, z wcześniejszym wsparciem zewnętrznymdo 2000 zł
(dodatkowo)
do 5000 złdo 7500 złdo 3000 zł17 500 zł
Tabela. Zasady dofinansowania w programie „Mój Prąd” 2022 (start 15.04.2022). Maksymalny „zestaw” podlegający dofinansowaniu to instalacja PV + magazyny (energii lub ciepła) + system zarządzania energią

Czwarty nabór wniosków w programie „Mój Prąd” rozpoczął się 15 kwietnia 2022 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet czwartej edycji Programu ma wynieść 350 mln zł, jednakże według NFOŚiGW kwota ta ma być weryfikowan. Środki na „Program Mój Prąd ma na lata 2021-2023” pochodzą z instrumentu REACT-UE (Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy). Obejmuje on dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią Covid-19).  

Dokumentacja programu będzie już wkrótce dostępna na stronie Programu.  

Mój Prąd 2022 a ulga termomodernizacyjna

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, możliwe będzie połączenie dofinansowania z ulgą termomodernizacyjną. Koszty przedstawione do rozliczenia trzeba jednak pomniejszyć o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji.

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” powinna kreować mechanizmy, które będą stymulować wzrost konsumpcji energii przez samych jej wytwórców, a zarazem tak racjonalizować cały proces produkcji, by zapewnić stabilność sieci elektroenergetycznej. Umożliwią to systemy pozwalające na krótkookresowe (do kilku dni) magazynowanie energii w cieple lub poprzez wykorzystanie procesów elektrochemicznych.

Paweł Mirowski, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Warto przeczytać także:

Leave a Comment