Już jest rozporządzenie PEiR (UE) 2024/573 – nowe rozporządzenie F-gazowe

Rozporządzenie F-gazowe już jest [legislacja europejska]

Wiadomo, co dalej z czynnikami chłodniczymi z grupy F-gazów! W oficjalnym Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie PEiR (UE) 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014. To nowe rozporządzenie F-gazowe, powstałe w wyniku blisko dwóch lat prac i gorących dyskusji z udziałem branży.

Rozporządzenie PEiR (UE) 2024/573 ma istotny wpływ na rozwój branży pomp ciepła, klimatyzacji i chłodnictwa. Zawiera rozwiązania praktyczne mające prowadzić do zmniejszenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) będących czynnikami chłodniczymi. Wśród licznych zagadnień wpływających na życie branży dla instalatorów interesujące są głównie następujące zagadnienia:

  • zakazy wprowadzania do obrotu nowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, które zawierają F-gazy;
  • obowiązki instalatorów pomp ciepła, urządzeń klimatyzacyjnych i innych urządzeń, także w zakresie szkoleń i certyfikacji;
  • kontyngenty – wpływają m.in. na ilość czynników chłodniczych na rynku i ich ceny.

Zakazy wprowadzania urządzeń zawierających F-gazy do obrotu

W przypadku długiej listy zakazów wprowadzania do obrotu nowych urządzeń trzeba zwrócić uwagę na ważną kwestię. W rozporządzeniu mowa jest o zakazie pierwszego wejścia na rynek nowych urządzeń zawierających określone F-gazy. To oznacza, że rozporządzenie ani nie wymaga demontażu urządzeń już pracujących, ani nie zakazuje ich serwisu.

Z zastrzeżeniem szczególnych warunków takie zakazy nie powinny mieć zastosowania do części potrzebnych do naprawy lub serwisowania już zainstalowanych urządzeń, tak by naprawa i konserwacja takich urządzeń była możliwa przez cały okres ich użytkowania.

Rozporządzenie PEiR (UE) 2024/573

Całkowite wycofywanie F-gazów zapisane wprost w rozporządzeniu PEiR (UE) 2024/573

Warto mieć na uwadze odległy dziś, ale wyraźny horyzont czasowy – rok 2035. W rozporządzeniu zapisano, że 1 stycznia 2035 roku zakazane zostanie wprowadzanie do obrotu systemów typu split o znamionowej mocy grzewczej do 12 kW zawierających f-gazy. Nie ma tu znaczenia GWP tych F-gazów. Jednocześnie zastrzeżono, że wyjątkiem są sytuacje, w których trzeba spełnić wymagania bezpieczeństwa.

Jeżeli rozwiązania alternatywne nie są dostępne lub nie można ich stosować ze względów technicznych lub bezpieczeństwa lub jeżeli skorzystanie z takich rozwiązań alternatywnych wiązałoby się z nieproporcjonalnymi kosztami, Komisja powinna mieć możliwość udzielić autoryzacji na zwolnienie na okres maksymalnie 4 lat, aby umożliwić wprowadzanie takich produktów i urządzeń do obrotu. Możliwe powinno być przedłużenie tego zwolnienia, jeżeli po ocenie nowego uzasadnionego wniosku o zwolnienie Komisja stwierdzi w drodze procedury komitetowej, że nadal brakuje rozwiązań alternatywnych.

Rozporządzenie PEiR (UE) 2024/573

Szkolenia i certyfikacja a rozporządzenie PEiR (UE) 2024/573

Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie terminu ważności certyfikatów F-gazowych. Istniejące do tej pory certyfikaty są nadal ważne, niemniej po określonym czasie ich posiadaczy będzie także dotyczyła konieczność okresowego potwierdzania kwalifikacji (co 7 lat). Wymóg taki Polska musi wprowadzić do porządku prawnego do 12 marca 2027 roku, a pierwsze szkolenia przypominające powinny odbyć się nie później niż 12 marca 2029 roku. Daty te wynikają z dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia (11 marca 2024 r.) . W rozporządzeniu określono też, że istniejące do tej pory systemy szkoleń i certyfikacji należy rozszerzyć o kilka zagadnień, tj.:

  • informacje o aspektach efektywności energetycznej,
  • rozwiązania alternatywne wobec F-gazów oraz
  • obowiązujące przepisy i normy techniczne.

Warto zauważyć, że są w Polsce ośrodki szkoleniowe, które już dziś swoimi szkoleniami wypełniają tak określony wymóg nowej legislacji unijnej.

Programy certyfikacji i szkolenia ustanowione na podstawie rozporządzenia (UE) nr 517/2014, które można włączyć do krajowych systemów szkolenia zawodowego, należy poddać przeglądowi lub dostosować w taki sposób, aby umożliwić technikom bezpieczne postępowanie z alternatywnymi technologiami. Istniejące certyfikaty wydane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 517/2014 powinny pozostać ważne.

Rozporządzenie PEiR (UE) 2024/573

Akt prawny

Rozporządzenie PEiR (UE) 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment