Program „Moja woda” – informacje z pierwszej edycji [arch.]

Techniki oczyszczania powietrza wentylacyjnego

Program „Moja woda”, czyli tzw. dotacje do oczek wodnych, cieszył się wielkim uznaniem inwestorów indywidualnych. Środki skończyły się po dwóch miesiącach. Zanim ruszy kolejna odsłona programu, warto sięgnąć do archiwalnych wiadomości o pierwszym rozdaniu, by wiedzieć, czego się spodziewać.

1 lipca 2020 r. ruszył kolejny priorytetowy program rządowy „Moja Woda”, który potrwa do 31 maja 2024 r. (lub do rozdysponowania zaplanowanych środków). Jest to program retencji przydomowej, czyli zatrzymywania i zagospodarowania wód roztopowych lub opadowych na terenie nieruchomości, bez odprowadzania tych wód poza teren nieruchomości (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Program skierowany jest do osób indywidualnych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego wyposażonego w kompletny system orynnowania. W jego ramach wsparcie (w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie wyższej niż 5 tys. zł.) ma otrzymać 20 tys. gospodarstw domowych, które docelowo zatrzymają rocznie milion m3 wody w miejscu jej opadu. 

Katalog rozwiązań objętych dofinansowaniem sformułowany jest ogólnie – wskazane jest, że dofinansowanie przysługuje na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Możliwe rozwiązania wskazane są w sposób ogólny, bez specyfikowania wymagań technicznych – co do zasady mają umożliwić zatrzymanie i zagospodarowanie całej wody opadowej i roztopowej z terenu danej nieruchomości.

Na ogłoszonej przez NFOŚiGW liście urządzeń objętych dofinansowaniem znajdują się:

 1. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
 2. instalacja rozsączająca;
 3. zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
  1. zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  2. zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione min. 2 szt.),
  3. zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności;
 4. elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia Wojewódzkich FOŚiGW, dotacje są najchętniej wykorzystywane na tworzenie oczek wodnych – dzięki temu do aspektu ekologicznego i ekonomicznego dochodzi poprawa estetyki otoczenia.

Ministerstwo Klimatu zachęca także do wykorzystania dotacji na inwestycje w rozwiązania stworzone ze wsparciem ministerialnego programu GreenEvo. Są to m.in. rozwiązania pozwalające na podczyszczanie wody deszczowej w stopniu umożliwiającym jej wykorzystanie do celów gospodarczych i bytowych lub do zachowania czystości przydomowych oczek wodnych (zapobiegania zakwitowi sinic i powstawania warunków beztlenowych) [1].

Literatura

 1. Program „Moja Woda” okazją do powszechnego stosowania polskich zielonych technologii, Ministerstwo Klimatu, lipiec 2020, gov.pl (dostęp: 24.07.2020).
 2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czerwiec 2020.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment