Moja elektrownia wiatrowa – nowy program NFOŚiGW

Moja elektrownia wiatrowa - nowy program NFOŚiGW

17 czerwca 2024 r. ruszył nowy program priorytetowy “Moja elektrownia wiatrowa”.  W jego ramach właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać bezzwrotną dotację w łącznej wysokości do 47 tys zł. Dofinansowanie przysługuje do przydomowej elektrowni wiatrowej i magazynu energii.

Program, podobnie jak i inne “Moje…” programy NFOŚiGW ma wspierać rozwój energetyki prosumenckiej. Oferuje proste zasady dotacji dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych.

Koszty kwalifikowane

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione od 30.06.2023 r. do 16.06.2025. Koszty te można ponieść na zakup i montaż nowej instalacji wiatrowej oraz towarzyszących magazynów energii. Jako urządzenia nowe rozumie się urządzenia wyprodukowane do 24 miesięcy przed datą montażu. Zakres rzeczowy wynosi:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do 30 tys. zł i do 5 tys. zł/1 kW na jedną instalację wiatrową o mocy od 1 do 20 kW oraz o wysokości do 30 m – turbinę wraz z osprzętem takim jak maszt, falownik, okablowanie czy licznik;
  • do 50% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie nie więcej niż 17 tys. zł i 6 tys. zł/1 kWh na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh.

Dotację można uzyskać na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakończenie inwestycji rozumie się jako zamontowanie i uruchomienie instalacji wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Trzeba także udokumentować opłacenie całości faktur za towary, materiały i usługi wskazane we wniosku o dofinansowanie. Obowiązkowe będzie oczywiście przestrzeganie obowiązującego prawa, w tym prawa budowlanego w zakresie zgód budowlanych czy też realizacji inwestycji przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Wyklucza się inwestycje realizowane na budynkach wykorzystywanych sezonowo, budynkach rekreacji indywidualnej, letniskowych i gospodarczych. Nie można też uzyskać dotacji, jeśli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku. Warunek uzyskania dotacji to także pięcioletni okres trwałości inwestycji.

Istotne magazyny energii i autokonsumpcja

Ważnym elementem uruchamianych przez nas programów jest dofinansowanie do magazynów energii, które zapewnią wzrost wykorzystania energii elektrycznej w miejscu jej wytwarzania. Magazyny energii u prosumentów mają również za zadanie odciążenie sieci elektroenergetycznej, a co za tym idzie efektywniejsze wykorzystanie instalacji OZE również u innych uczestników rynku.

Prezes Zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak

Beneficjentem może być osoba fizyczna, która podłączy swoją instalację do sieci elektroenergetycznej. Pojawiła się jednak różnica w porównaniu do programu „Mój Prąd”. Dotację może dostać także właściciel instalacji off-grid (bez wprowadzania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej).

Webinarium Projektu Doradztwa Energetycznego o programie „Moja elektrownia wiatrowa”

Środki na program

Środki na pierwszą transzę programu wyniesie 50 mln zł. Wnioski w tej transzy można składać do 16 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania środków. Całkowity budżet tego programu wynosi 400 mln zł i pochodzi z Funduszu Modernizacji. Program zaplanowano na lata 2024 -2029.

Przebieg konsultacji społecznych można znaleźć na stronie Funduszu.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment