Moja elektrownia wiatrowa – nowy program NFOŚiGW

Moja elektrownia wiatrowa - nowy program NFOŚiGW

Czy małe elektrownie wiatrowe będą dotowane z programu “Mój Prąd” czy też z osobnego programu? Znamy stanowisko NFOŚiGW. Fundusz po krótkich konsultacjach społecznych przedłoży do akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego zarys nowego programu priorytetowego “Moja elektrownia wiatrowa”. 

Środki na ten program, wynoszące 400 mln zł, mają pochodzić z Funduszu Modernizacji. Program zaplanowano na lata 2024 -2029. Podpisywanie umów przewidziano do końca 2028 roku. Natomiast przez kolejny rok mają trwać wypłaty środków. Nabór wniosków ma odbywać się w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.

Odbiorcy programu “Moja elektrownia wiatrowa”

Program, podobnie jak i inne “Moje…” programy NFOŚiGW ma wspierać rozwój energetyki prosumenckiej. Oferuje proste zasady dotacji dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Wskazano, że wyklucza się inwestycje realizowane na budynkach wykorzystywanych sezonowo, budynkach rekreacji indywidualnej, letniskowych i gospodarczych. Nie można też uzyskać dotacji, jeśli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku. Warunek ten dotyczy to także pięcioletniego okresu trwałości inwestycji.

Beneficjentem może być osoba fizyczna, która podłączy swoją instalację do sieci elektroenergetycznej. Pojawiła się jednak różnica w porównaniu do programu “Mój Prąd”. Dotację może dostać także właściciel instalacji off-grid (bez wprowadzania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej).

Dotację można uzyskać na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakończenie inwestycji rozumie się jako zamontowanie i uruchomienie instalacji wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Trzeba także udokumentować opłacenie całości faktur za towary, materiały i usługi wskazane we wniosku o dofinansowanie. Obowiązkowe będzie oczywiście przestrzeganie obowiązującego prawa, w tym prawa budowlanego w zakresie zgód budowlanych czy też realizacji inwestycji przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Koszty kwalifikowane

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione od 30.06.2023 r. do 31.12.2028 roku. Koszty te można ponieść na zakup i montaż nowej instalacji wiatrowej oraz towarzyszących magazynów energii. Jako urządzenia nowe rozumie się urządzenia wyprodukowane do 24 miesięcy przed datą montażu. Proponuje się następujący zakres rzeczowy:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie do 30 tys. zł i do 5 tys. zł/1 kW) na jedną instalację wiatrową o wysokości do 30 m – turbinę wraz z osprzętem takim jak maszt, falownik, okablowanie czy licznik;
  • do 50% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie nie więcej niż 17 tys. zł i  6 tys. zł/1 kWh na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh.

Łączna moc instalacji nie może przekraczać 50 kW. Mocy magazynu energii nie wlicza się do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, o ile:

  • mikroinstalacja z magazynem jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej;
  • moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej i łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej nie przekracza mocy zainstalowanej mikroinstalacji.

Będzie na bieżąco informować o dalszych losach nowego programu!

Ze szczegółami propozycji NFOŚiGW i przebiegiem konsultacji można zapoznać się na stronie Funduszu.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment