Program „Moja Woda” – ostatnia prosta, wątpliwości inwestorów

Program "Moja Woda" - ostatnia prosta, wątpliwości inwestorów

Trwa program „Moja Woda” – rządowe wsparcie dla budowy rozwiązań do zagospodarowania wody deszczowej. Wnioski o dotację można składać do 10 czerwca. Odpowiadamy na kilka pytań, pojawiających się wśród zainteresowanych inwestorów.

Ogólne zasady programu „Moja Woda”

Czy można dostać dotację, jeśli działka jest podłączona do kanalizacji?

Tak. Dla kanalizacji ogólnospławnej: może być finansowane przedsięwzięcie, dzięki któremu cała woda opadowa pozostanie na działce (nie będzie choćby awaryjnie trafiać do kanalizacji). Nie jest dopuszczalne finansowanie przedsięwzięcia zakładającego odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej. W przypadku kanalizacji deszczowej: można utrzymać istniejące podłączenie do sieci. Konieczna jest jednak aktualizacja warunków przyłączenia – poza nieruchomość należy kierować tylko odpływ awaryjny.

Czy można dostać dotację na wykonanie systemu rynnowego w nowo budowanym domu?

Nie. Warunkiem uzyskania dotacji jest wyposażenie domu istniejącego w system odprowadzania wód opadowych lub zaplanowanie takiego systemu w w projekcie budowlanym (dla domu planowanego lub w budowie). Można natomiast uzyskać dotację na do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji. Dotyczy to urządzeń do zbierania wody z dachów, chodników, podjazdów. Na tej liście znajdują się na przykład łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe czy przewody odprowadzające wody opadowe.

Czy muszę zastosować na działce zbiornik magazynowy?

Tak. Regulamin programu mówi, że jeśli na działce nie planuje się zbiornika magazynującego wodę lub oczka wodnego, na terenie nieruchomości zbiornik taki powinien się znaleźć. Minimalna sumaryczna pojemność zbiorników przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych musi wynosić 2 m3. Jest to warunek niezbędny, by zbiorniki uznać za koszt kwalifikowany.

Czy można dostać dotację na nasadzenia do ogrodu deszczowego albo na dach zielony?

Nie. Choć rośliny pełnią funkcję retencyjną w tych dwóch rozwiązaniach, dotację można dostać tylko na określone części rozwiązań. Regulamin Programu mówi o zakresie zastosowań jasno:

  • ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń oraz
  • zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń.

Czy program „Moja Woda” przewiduje dotacje na już istniejące rozwiązanie do zagospodarowania wód opadowych?

Tak, ale tylko w przypadku przedsięwzięcia, które rozpoczęło się po 1 czerwca 2020 roku. Nie można też dostać dotacji z programu po raz drugi.

Czy można złożyć wniosek, korzystając z Profilu Zaufanego?

W pewnym sensie. Można wysłać pismo ogólne, korzystając z PZ. Nie istnieje jednak w serwisie gov.pl specjalny formularz do tego celu. Żeby złożyć wniosek o dotację, trzeba mieć konto na Portalu Beneficjenta, przypisanym do odpowiedniego WFOŚiGW. Wniosek można złożyć:

  • za pomocą pisma ogólnego na platformie ePUAP z wykorzystaniem formularza wniosku z Portalu Beneficjenta – wówczas wystarczy tylko forma elektroniczna;
  • bezpośrednio z Portalu Beneficjenta – wówczas wniosek trzeba złożyć i w wersji elektronicznej, i w wersji papierowej.

Czy mam szansę na otrzymanie dotacji, jeśli 80% kosztów kwalifikowanych przekracza wartość 5 tys. zł?

Tak. Jednak wówczas wartością graniczną jest właśnie 5 tys. zł.

Kiedy można się spodziewać wypłaty przyznanej dotacji?

Dotacja ma formę refundacji, wypłacanej o 12 miesięcy po pozytywnej decyzji. Trzeba jednak złożyć osobny wniosek o płatność. Do wypłaty dotacji konieczne jest złożenie wniosku o płatność (do 10 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia). Brak takiego wniosku może spowodować unieważnienie dotacji! Wypłata następuje po zakończeniu przedsięwzięcia – po podpisaniu protokołu końcowego lub przedstawieniu oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac.

Inne sprawy, o których często zapominają / nie wiedzą inwestorzy…

  • minimalna wartość (koszty kwalifikowane) przedsięwzięcia, na które można otrzymać dotację, wynosi 2 tys. zł.
  • Program “Moja Woda” umożliwia dofinansowanie urządzeń i materiały używane, ale muszą one mieć dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.
  • minimalna trwałość projektu wynosi 3 lata. W tym czasie trzeba przechowywać dokumentację projektową oraz eksploatować powstałe instalacje zgodnie z przeznaczeniem.

Źródło

  1. WFOŚiGW w Warszawie: Regulamin naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. Marzec 2021.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment