Kotły na paliwa stałe pod kontrolą

Kotły na paliwa stałe pod kontrolą

Na kotły na paliwa stałe przyszedł ciężki czas. Zwiększono wymagania wobec nich, nie poprzestając jednak na papierowym wymaganiu. Kotły wprowadzane do sprzedaży kontrolowane są przez Inspekcję Handlową i UOKiK. Jeśli nie spełniają wymagań prawnych, muszą zostać wycofane ze sprzedaży, a wręcz zdemontowane, jeśli już trafiły do klientów. Do tego sprzedawcy grożą kary administracyjne.

W Polsce po nowelizacji Prawo Ochrony Środowiska wprowadzanie do obrotu kotłów na paliwa stałe od niedawna kontroluje Inspekcja Handlowa (art. 168b. 1). Inspektorzy sprawdzają zgodność z wymaganiami urządzeń wprowadzanych na rynek po 1 stycznia 2020 r. Wymagania uważają za spełnione, jeśli są potwierdzone przez akredytowaną jednostkę. Za wprowadzenie do obrotu kotła, który nie spełnia wymagań, grozi kara administracyjna (od 10 tys. zł), obowiązek wycofania urządzenia, a także nakaz jego demontażu u klienta.

Kotły na paliwa stałe muszą spełnić zaostrzone wymagania

Od 1 stycznia 2020 r. kotły na paliwa stałe dostępne na rynku UE muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji UE 1189/2015 (ekoprojekt). W Polsce wymagania określone są w Rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, w którym graniczne wartości emisji pokrywają się z nową edycją normy EN 303-5:2019 i Rozporządzeniem KE.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń:

  • dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 20 kW nie może być mniejsza niż 75%;
  • w przypadki kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77%.

Kotły muszą spełnić wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń, które zebrano w tabeli 1.

rodzaj kotłapył zawieszony [mg/m3] przy 10% zawartości O2 zanieczyszczenia organiczne [mg/m3] przy 10% zawartości O2tlenek węgla [mg/m3] przy 10% zawartości O2
z automatycznym podawaniem paliwa – dla 30% mocy znamionowej4020500
z ręcznym podawaniem paliwa – dla 50% mocy znamionowej6030700
Tabela 1. Wymagania wobec kotłów na paliwa stałe w zakresie sezonowej emisji przy ogrzewaniu pomieszczeń

Natomiast norma dla tlenków azotu wynosi 200 (kotły na paliwo biogeniczne) lub 350 mg/m3 (kotły na paliwa kopalne).

Trwają zaostrzone kontrole PIH i UOKiK

Spełnienie tych wymagań sprawdzają od początku tego roku Inspekcja Handlowa i Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Kontroli podlegają kotły dostępne w sieciach handlowych, u producentów i w internecie.

Inspektorzy sprawdzają m.in. rzetelność informowania konsumentów oraz spełnienie wymogów prawnych w dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności, oznakowanie CE, etykiety energetyczne. Weryfikujemy również za pomocą specjalnego oprogramowania tysiące ofert zamieszczanych w internecie, usuwając te dotyczące kopciuchów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Tak wygląda kontrola kotła przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Handlową

W 2020 r. skontrolowano 658 modeli kotłów na paliwo stałe dostępnych w dystrybucji. 48 modeli kotłów skierowano do badań laboratoryjnych. Z dotychczas przebadanych kotłów 12 nie spełniło wymagań. Chodziło m.in. o zawyżony poziom emisji zanieczyszczeń albo zawyżoną deklarowaną klasę sezonowej efektywności energetycznej. Trwa również weryfikacja kotłów sprzedawanych na popularnych platformach internetowych. Zakwestionowano 7 223 aukcje (z 38 tys. skontrolowanych), na których sprzedawcy oferowali kotły niezgodne z wymaganiami.

284 kotłów na paliwa stałe zostało zakwestionowanych podczas kontroli UOKiK i PIH

Efekty kontroli (za 2020 r.)

  • 171 przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania naprawcze i uzupełniło wymagane informacje, np. o właściwym rodzaju paliwa jakim należy palić.
  • 28 spraw zakończyło się zawiadomieniem organów ścigania. Chodziło o podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu kotłów niespełniających wymagań i mogących stanowić zagrożenie dla środowiska.
  • Prezes UOKiK wszczął 22 postępowania administracyjne w sprawie wprowadzonych do obrotu 114 modeli kotłów na paliwo stałe niespełniających wymagań, które dotyczyły kwestii dokumentacji, np. źle sporządzonej deklaracji zgodności oraz niepełnych informacji w instrukcjach użytkowania i montażu.

Kotły na paliwa stałe – rady dla instalatora

Jeśli sprzedajesz kotły na paliwa stałe, wprowadzone na rynek po 1 stycznia 2020 r. – dopilnuj spełniania wymagań! dotyczącymi tych produktów. Jeśli sprzedajesz kotły niespełniające wymagań, możesz zostać zobowiązany przez odpowiednie organy do odkupienia i demontażu takiego urządzenia. Jeśli badanie kotła wykaże, że nie spełniają one wymagań technicznych, Prezes UOKiK może nakazać wycofanie wadliwych kotłów z rynku, w tym odinstalowanie ich z domów konsumentów oraz odkupienie urządzeń i ich utylizację na koszt producenta. Zapoznaj się z ze szczegółowymi wymaganiami

Jeśli Twój klient ma wątpliwości dotyczące kotła, który kupił po 1 stycznia 2020 r., może skontaktować się z Państwową Inspekcją Handlową lub infolinią konsumencką (tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16).

Wykorzystano informacje pochodzące z komunikatu UOKiK.
Zdjęcie główne: kadr z filmu z kontroli kotła na paliwo stałe

Warto przeczytać także:

Leave a Comment