Ochrona przed Legionellą w wodzie wodociągowej. Prawo dziś i jutro

Legionella w wodzie wodociągowej. Prawo dziś i jutro

21 stycznia 2021 roku weszła w życie nowa dyrektywa dotycząca jakości wody pitnej. Wprowadza ona ważne wymogi. Na przykład, jakość wody pitnej ma być zapewniona przez dostawcę nie tylko w punkcie poboru, ale też w kranie. Uwzględnia to wpływ instalacji wewnętrznej na jakość wody. Oznacza także, że ochrona przed Legionellą może pojawić się przynajmniej w niektórych budynkach.

Ochrona przed Legionellą – obecne rozporządzenia

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [1]:

§ 120. 2a. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C.

Oznacza to, że instalacja w budynku nowym lub podlegającym przebudowie albo zmianie sposobu użytkowania musi dawać techniczną możliwość zastosowania dezynfekcji termicznej i chemicznej. Rozporządzenie nie wspomina nic o obowiązku realizacji takiej dezynfekcji.

Dezynfekcja jest obowiązkowa tylko w szczególnych warunkach. Rozporządzenie Ministra Zdrowia [2] wskazuje, że Postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna) powinno zostać ponadto podjęte zawsze: 1) w przypadku wyłączenia instalacji wodociągowej na dłużej niż 1 miesiąc […].

Nowa Drinking Water Directive a ochrona przed Legionellą

Jednym z ważnych unijnych aktów prawnych jest dyrektywa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [3]. Popularnie nazywa się ją dyrektywą DWD (od Drinking Water Directive). DWD została niedawno znowelizowana. Pojawiły się w niej ważne zapisy dotyczące ochrony przed Legionellą. Po pierwsze, woda pitna ma mieć odpowiednią jakość nie tylko w punkcie dostawy do budynku, ale w kranie odbiorcy. Po drugie, na liście wartości parametrycznych do celów oceny jakości tej wody pojawiły się właśnie bakterie Legionella. W uzasadnieniu (pkt 19) dyrektywy czytamy, że:

Na jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą mieć jednak wpływ wewnętrzne systemy wodociągowe. WHO odnotowała, że w Unii bakteria Legionella powoduje największe obciążenie dla zdrowia ze wszystkich patogenów przenoszonych przez wodę. Jest ona przenoszona poprzez systemy dystrybucji ciepłej wody, drogą inhalacyjną, na przykład podczas korzystania z prysznica. Ma to więc wyraźny związek z wewnętrznymi systemami wodociągowymi [3].

Po trzecie, dyrektywa wprowadza obowiązek oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych. Wskazuje, że ocena ta powinna dotyczyć przede wszystkim obiektów priorytetowych, na przykład szpitale, żłobki, centra handlowe i wiele innych. Takie obiekty priorytetowe ma wskazać każde państwo członkowskie we własnym zakresie. Jeśli ocena ryzyka wykaże zagrożenie bakterią Legionella, należy zastosować wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić między innymi wprowadzenie odpowiednich środków kontroli i zarządzania. Czyli – ewentualne ochronne środki techniczne będą wprowadzane nie dla każdego budynku, ale dla tych, w którym ryzyko okaże się wysokie.

O ochronie przed Legionellą (i nie tylko) przeczytasz w książce
“Instalacje w obiektach edukacyjnych”
dostępnej m.in. dla prenumeratorów czasopisma “Rynek Instalacyjny”

Polska, tak jak i inne kraje europejskie, ma dwa lata na wprowadzenie zapisów dyrektywy do krajowych aktów prawnych. Natomiast pierwsza ocena ryzyka ma odbyć się w ciągu 8 lat (nie później niż 12.01.2029 r.). Wciąż nie wiemy, jaką formę przybierze polski zapis prawny.

Akty prawne

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065)
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona).

Zdjęcie główne: Universitat Jaume I / Flickr na lic. CC BY-NC-ND 2.0

Warto przeczytać także:

Leave a Comment