Montaż pompy ciepła zgodny z prawem

Montaż pompy ciepła zgodny z prawem

Montaż pompy ciepła zgodny z prawem wymaga uwzględnienia wymagań kilku ustaw i rozporządzeń. Należy tu brać pod uwagę nie tylko prawo budowlane, ale też prawo wodne czy prawo geologiczne i górnicze.

Prawo budowlane

Montaż pompy ciepła o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy Prawo budowlane, nie wymaga zgód budowlanych – ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia budowlanego. Podczas remontu (np. związanego z wymianą źródła ciepła w programie “Czyste Powietrze”) wykonanie związanych z pompą ciepła instalacji grzewczych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku również nie wymaga uzyskania zgód budowlanych. Jasno określa to art. 29 ust 4 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane. Istnieją jednak dwa wyjątki:

  • Lokalizacja budynku w obszarze oddziaływania na obszary Natura 2000. Trzeba wówczas przeprowadzić ocenę oddziaływania budynku na te obszary, a to wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Montaż pompy ciepła w obiekcie zabytkowym. Najpierw Wojewódzki Konserwator Zabytków musi wydać zgodę na taką budowę. Mając zgodę inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę (w przypadku obiektu zabytkowego – wpisanego do rejestru zabytków) lub dokonać zgłoszenia budowlanego (w przypadku obiektu położonego na obszarze wpisanym do rejestru zabytków) w starostwie.

Montaż pompy ciepła zgodny z prawem wodnym

Pompy ciepła woda-woda z kolektorem pionowym – a dokładnie sama studnia służąca do ujmowania wód podziemnych – podlegają prawu wodnemu. Studnia-wymiennik stanowi urządzenie wodne. Jeśli jest wykonywana na potrzeby zwykłego korzystania z wód i ma głębokość do 30 m, nie wymaga żadnych dodatkowych zgód. Zwykłe korzystanie z wód oznacza tu, zgodnie z prawem wodnym, wykorzystanie wody na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, o ile pobór wody podziemnej nie przekracza 5 m³/dobę. Jeśli pobór wody podziemnej jest wyższy niż 5 m³/dobę i/lub odwiert jest głębszy niż 30 m, należy sporządzić operat wodnoprawny. Operat ten składa się wraz z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne w starostwie.

Prawo geologiczne i górnicze

Pompy ciepła gruntowe solanka-woda, z odwiertem pionowym do wykorzystania ciepła ziemi, położone na głębokości powyżej 30 m lub na obszarach górniczych wymagają zgłoszenia budowlanego, do którego dołączony będzie projekt robót geologicznych. Wniosek składa się do starostwa. Jeśli w ciągu 21 dni starosta nie wniesie sprzeciwu, przyjmuje się “milczącą zgodę” i można przystąpić do prac. Najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanymi wierceniami należy zgłosić to organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz prezydentowi, burmistrzowi lub wójtowi. Do 6 miesięcy od zakończenia prac trzeba przekazać do administracji geologicznej „Dokumentacji prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepła ziemi”.
Natomiast wykonanie wymiennika poziomego na własnym gruncie nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia budowlanego.

Wymogi dotyczące ochrony przed hałasem

W pomieszczeniach mieszkalnych poziom ciśnienia akustycznego pochodzącego od pompy ciepła nie powinien przekraczać 40 dB(A) w dzień oraz 30 dB(A) w nocy. Natomiast rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku reguluje maksymalny poziom ciśnienia akustycznego na granicy posesji. W zabudowie jednorodzinnej poziom ten nie może przekraczać 50 dB(A) w dzień i 40 dB(A) w nocy.

  • Jak zmniejszyć hałas pochodzący od pompy ciepła?
  • W jakiej odległości od granicy działki ustawić pompę ciepła?
  • Jaki będzie hałas od pompy ciepła w określonym miejscu?

Pobierz poradnik „Pompy ciepła dla instalatora”!

Partnerzy Poradnika

Montaż pomp ciepła zgodny z prawem – akty prawne

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.). 
  3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112).

Leave a Comment