Obowiązek kontroli szczelności pomp ciepła

Kontrola szczelności pompy ciepła

Pompy ciepła zawierające czynniki chłodnicze z grupy F-gazów (R410A, R407C, R32 oraz nowsze czynniki syntetyczne, np. R454C) wymagają regularnej kontroli pod kątem szczelności (wykrywania ewentualnych wycieków). Obowiązek kontroli szczelności dotyczy tylko niektórych urządzeń, ale trzeba go skrupulatnie przestrzegać.

Zgodnie z ustawą F-gazową [1], jeśli pompa ciepła zawiera czynnik chłodniczy z grupy F-gazów w odpowiednio dużej ilości, powstaje obowiązek kontroli szczelności. Kontrolę przeprowadza technik z certyfikatem F-gazowym (najlepiej pierwszej kategorii). Reżim obowiązkowych kontroli szczelności przedstawia się następująco:

  • hermetycznie zamknięta (monoblokowa)  pompa ciepła musi być kontrolowana pod względem szczelności co roku, jeśli zawiera co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2. Wartość ta odpowiadałaby np. 4,8 kg czynnika R410A. Pompa ciepła monoblokowa zawierająca mniej czynnika nie wymaga kontroli szczelności.
  • niehermetycznie zamknięta pompa ciepła (split) musi być kontrolowana pod względem szczelności co roku, jeśli zawiera co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2. Będzie to na przykład pompa ciepła split, zawierająca co najmniej 2,4 kg czynnika R410A. Pompa ciepła split zawierająca mniej czynnika nie wymaga kontroli szczelności.

Sprawdź, czy Twój klient jest „operatorem pompy ciepła” i jakie ma obowiązki!

Urządzenia do wykrywania nieszczelności (wycieków) czynnika chłodniczego

W rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju [1] podane są wymogi dla minimalnego wyposażenia technicznego do prac, dla których wymagany jet certyfikat dla personelu. Detektor stosowany do wykrywania nieszczelności czynnika chłodniczego zgodny z rozporządzeniem to:

elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności, o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy.

Na rynku znajdują się czujniki (wykrywacze) czynników chłodniczych o jeszcze wyższej czułości (np. 4 g/rok). Wykrywają one szerokie spektrum stosowanych (tradycyjnych i nowszej generacji) czynników chłodniczych. Warto zwrócić uwagę, czy detektor wykrywa czynniki syntetyczne stosowane w pompach ciepła.

Ważną funkcję w przypadku detektora wycieków czynników chłodniczych pełni tzw. automatyczne zerowanie. Odgrywa ono szczególną rolę w pomieszczeniach, gdzie już obecny jest ulatniający się czynnik. Wówczas urządzenie zeruje się, ale nadal umożliwia wykrycie nieszczelności. Wykrywa je jako miejsca, w którym stężenie ulatniającego się czynnika jest wyższe niż poziom odniesienia.

Zgodnie z rozporządzeniem wykrywacz wymaga dorocznej kontroli, a dodatkowo może być konieczna kalibracja. Dlatego należy wybierać rozwiązania producentów, którzy zapewniają atrakcyjne warunki przeglądów urządzenia. Chodzi na przykład o to, że dysponują odpowiednią gęstą siecią punktów serwisowych i oferują wykonawcom korzystną umowę zakupowo-serwisową urządzenia.

Akty prawne

[1] Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2158).

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz. U. 2017 poz. 2410).

Warto przeczytać także:

Leave a Comment