Moje Ciepło 2022. Wystartował nowy program dotacyjny

Moje Ciepło 2022

29 kwietnia 2022 r. ruszył program Moje ciepło 2022 dla właścicieli nowych domów. Na już zamontowaną i odebraną (po 1 stycznia 2021 r.) pompę ciepła można otrzymać 7 tys. zł lub 21 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Warunek niezbędny to także odpowiednio niskie zużycie energii pierwotnej przez dom.

Dla kogo?

Program “Moje Ciepło” skierowany jest wyłącznie do inwestorów budujących nowe domy i wyposażających je w pompy ciepła. Dotacje mają otrzymać wszyscy wnioskodawcy, którzy spełnią wymogi formalne programu i złożą poprawny wniosek (do czasu wyczerpania środków). Nie ma kryterium dochodowego. Z programu może skorzystać każdy, niezależnie od zarobków, choć dla posiadaczy Karta Dużej Rodziny intensywność (choć nie kwota!) wsparcia jest większa.

Moje ciepło 2022 – dla jakich budynków?

Wniosek może dotyczyć pomp ciepła już zamontowanych i odebranych w nowym domu. Dom nie musi być jeszcze użytkowany, ale pompa ciepła już musi być zamontowana i odebrana. Dotację można otrzymać, jeśli koszty kwalifikowane zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Wówczas wraz z wnioskiem i innymi dokumentami trzeba złożyć także zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Bardzo ważnym wymogiem programu jest to, że budynek musi mieć podwyższony standard energetyczny. Kryterium będzie wskaźnik rocznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, wentylację oraz na produkcję c.w.u. (wskaźnik EP). Wartość ta ma być bardziej restrykcyjna niż dla standardu WT 2021, według którego wynosi maks. 70 kWh/(m2・rok) i obowiązuje wszystkich inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne. Wskaźnik EP w przypadku programu “Moje Ciepło”:

 • w pierwszym (przejściowym) roku kalendarzowym funkcjonowania programu EP dla budynków, które mogą uzyskać dotację wynosi 63 kWh/(m2・rok) – wartość ta dotyczy wniosków składanych w 2022 r.;
 • w kolejnych latach wymagane EP ma zostać zmniejszone do 55 kWh/(m2・rok).

Przewiduje się, że budynek będzie mógł mieć dodatkowe źródło ciepła, ale nie będzie to mogło być źródło ciepła na paliwo stałe. Należy tu dodać, że kominek rekreacyjny nie jest źródłem ciepła. Zakup tego dodatkowego źródła ciepła nie jest kosztem kwalifikowanym.

Jakie urządzenia?

Do programu klasyfikują się pompy ciepła powietrze/powietrze, powietrze/woda lub gruntowe (woda/woda lub grunt/woda). Muszą to być urządzenia fabryczne nowe (data produkcji nie może być dawniejsza niż dwa lata). Mogą to być urządzenia dwufunkcyjne (grzewcze i do produkcji c.w.u.) lub tylko grzewcze. Urządzenia wyłącznie do produkcji c.w.u. nie kwalifikują się do programu. Poszczególne urządzenia muszą spełniać następujące kryteria:

 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze: klasa energetyczna min. A+ dla klimatu umiarkowanego. Pompa ciepła musi spełniać wymogi dla urządzeń centralnych określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/20119 z dnia 4 maja 2011 r. oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów.
 • pompa ciepła typu powietrze/woda: klasa efektywności energetycznej min. A++ (dla temperatury zasilania 55oC), pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35o). Pompa ciepła musi spełniać wymogi dla określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 811/20136 lub nr 812/20137 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/13698 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.
 • pompa ciepła gruntowa: klasa efektywności energetycznej min. A++ (dla temperatury zasilania 55oC), pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35o). Pompa ciepła musi spełniać wymogi dla określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 811/20136 lub nr 812/20137 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/13698 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

Klasę urządzenia należy udowodnić za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej.

Jakie formalności?

Wsparcie w tym programie ma formę dotacji wypłacanej jako zwrot części poniesionych kosztów. Składa się tylko jeden wniosek, który jednocześnie jest umową o dofinansowanie. Do wniosku obowiązkowo trzeba będzie dołączyć następujące dokumenty:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku (dla domu w budowie) lub świadectwo charakterystyki energetycznej, wykonane przez osobę uprawnioną;
 • protokół odbioru urządzenia (protokół trzeba sporządzić na formularzu – załączniku do Programu Priorytetowego). Uwaga, samodzielny montaż pompy ciepła przez wnioskodawcę będzie możliwy, ale tylko dla osób mających odpowiednie kwalifikacje;
 • faktury imienne (na wnioskodawcę) wraz z potwierdzeniem dokonania płatności;
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 • inne niezbędne dokumenty, np. dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła.

Niektórych wnioskodawców dotyczą też następujące dokumenty:

 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie;
 • oświadczenie o posiadaniu zgód współwłaścicieli;
 • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze – dotyczy sytuacji, kiedy urządzenie kupował ktoś inny niż wnioskodawca, np. instalator;
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – wniosek będzie można składać tylko online. Zatem pomoc pełnomocnika może być przydatna osobom, które np. nie korzystają lub nie chcą korzystać z internetu);
 • kopia Karty Dużej Rodziny (dla posiadaczy)

Moje ciepło 2022 a wysokość dotacji

Na “Moje Ciepło” już zabezpieczono 600 mln zł z Funduszu Modernizacyjnego na lata 2021-2030. Dotacje mają wynosić do 30% lub do 45% kosztów kwalifikowanych – zakupu i montażu nowej pompy ciepła. Maksymalna wartość dotacji może wynieść:

 • 7 tys. zł dla pomp ciepła powietrze/woda lub pomp ciepła powietrze/powietrze – jednak nie więcej niż 30% (lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych;
 • 21 tys. zł dla gruntowych pomp ciepła – jednak nie więcej niż 30% (lub 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych.

W tym programie nie ma kryterium dochodowego. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 1. koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła,
 2. koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (maks. 5% kosztów kwalifikowanych) – świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła.

Ważne – wymogi już po montażu

Należy zapewnić tzw. trwałość projektu, czyli użytkowanie zamontowanej pompy ciepła przez 5 lat. Trzeba będzie także “promować” inwestycję, czyli informować o tym, z jakiego programu została dofinansowana. Jeszcze nie wiadomo, jaką formę przybierze ta promocja. W okresie trwałości inwestycji NFOŚiGW ma prawo do kontroli inwestycji. Co ciekawe, można w tym okresie sprzedać dom, ale nowy właściciel musi notarialnie potwierdzić, że “przejmuje” okres trwałości.

Na urządzenia dofinansowane z programu “Moje Ciepło” nie można już uzyskać dofinansowania z innych programów (np. gminnych). Na koszty urządzenia, które poniósł inwestor (czyli koszty poza dotacją) można jednak uzyskać ulgę termomodernizacyjną.

Moje ciepło 2022 – nabór ruszył 29.04.2022

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW przyjmują w okresie 29.04.2022 – 31.12.2026 r. W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków NFOŚiGW poda informację o braku możliwości składania wniosków.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment