Maksymalne ceny energii na 2023 rok

Maksymalne ceny energii na 2023 rok

Maksymalne ceny energii na 2023 rok dla niektórych odbiorców mają mieć znaną z góry wartość. W grupie tych odbiorców są gospodarstwa domowe, rolnicy, małe i średnie firmy, a także gminy oraz podmioty użyteczności publicznej (tzw. odbiorcy wrażliwi).

Ceny energii na 2023 rok

Maksymalne ceny energii reguluje nowa Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej. Zgodnie z jej zapisami, maksymalne ceny za energię elektryczną od 1 grudnia 2022 roku mają wynieść dla małych i średnich firm oraz podmiotów użyteczności publicznej i gmin 785 zł za MWh (ok. 79 groszy/kWh). Natomiast dla gospodarstw domowych cena ta wyniesie 693 zł za MWh (ok. 70 groszy/kWh).

Limity zużycia energii 

Ustalono także limity zużycia energii dla gospodarstw domowych, dla których obowiązywać będą ceny energii z 2022 roku. Po ich przekroczeniu obowiązywać będzie maksymalna cena za energię elektryczną (693 zł za MWh). Limit podstawowy, obowiązujący dla gospodarstwa domowego, wynosi 2000 kWh. Istnieją także limity wyższe, czyli:

  • 2600 kWh, jeśli jednym z domowników jest osoba niepełnosprawna,
  • 3000 kWh, jeśli jest się rolnikiem lub posiada Kartę Dużej Rodziny.

Ceny energii na 2023 rok a oświadczenia

Niektórzy odbiorcy uprawnieni muszą złożyć u dostawcy prądu, z którym mają podpisaną umowę, odpowiednie oświadczenie. Wzór oświadczenia także podano w odpowiednim rozporządzeniu. Można złożyć je w formie papierowej lub elektronicznej. W tym drugim przypadku najlepiej wysłać oświadczenie i cyfrowe kopie dokumentów podpisane za pomocą profilu zaufanego na adres mailowy dostawcy.

Gospodarstwa domowe otrzymują cenę maksymalną bez żadnych dodatkowych formalności. Natomiast gospodarstwa, które chcą skorzystać z wyższego limitu (2600 lub 3000 MWh) powinny złożyć oświadczenie. Należy to zrobić możliwie najszybciej, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Do oświadczeń trzeba dodać odpowiednie dokumenty:

  • rolnicy –  decyzja o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,
  • duże rodziny – skan Karty Dużej Rodziny (ważny numer karty),
  • gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Natomiast mali i średni przedsiębiorcy oraz podmioty wrażliwe i gminy muszą złożyć odpowiednie oświadczenie do 30 listopada 2022 r. Wówczas cena energii będzie obowiązywać od 1 grudnia 2022 r. Dla oświadczeń złożonych po tym terminie  cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następnego po miesiącu złożenia oświadczenia.

Podmioty wrażliwe to m.in.: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, placówki zapewniające opiekę całodobową seniorom oraz osobom przewlekle chorym lub z niepełnosprawnościami, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i związki wyznaniowe.

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127).
  2. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243).
  3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2299).

zdjęcie główne: KFA

Warto przeczytać także:

Leave a Comment