Ciepłomierze z odczytem zdalnym a podzielniki – kiedy je stosować

Podzielnik a ciepłomierz z odczytem zdalnym

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska określono, kiedy w budynku wielolokalowym należy zastosować ciepłomierze z odczytem zdalnym, a kiedy podzielniki.

Ciepłomierze z odczytem zdalnym

Zgodnie z § 4. rozporządzenia [1] ciepłomierze posiadające funkcję zdalnego odczytu stosuje się w przypadku, gdy 1) instalacja centralnego ogrzewania w lokalu znajdującym się w budynku wielolokalowym posiada jednopunktowy układ zasilania w ciepło wszystkich grzejników znajdujących się w danym lokalu. Dodatkowo trzeba spełnić (łącznie) następujące warunki (§ 4, ust. 2):

 1. analiza techniczna wykaże, że występuje techniczna możliwość zastosowania tych ciepłomierzy,
 2. analiza ekonomiczna przeprowadzona dla okresu pięcioletniego wykaże, że projektowana oszczędność energii w wyniku zastosowania ciepłomierzy jest wyższa niż koszt zakupu, montażu i eksploatacji tych urządzeń,
 3. ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego nie przekracza wartości, o których mowa w art. 45a ust. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – czyli 0,40 GJ w odniesieniu do m3 ogrzewanej kubatury [2],
 4. zostały zainstalowane zawory posiadające głowice termostatyczne na grzejnikach usytuowanych w lokalach znajdujących się w budynku wielolokalowym,
 5. węzły cieplne umożliwiają zminimalizowanie strat ciepła wynikających z transportu nośnika zewnętrzną instalacją odbiorczą.

Podzielniki kosztów ciepła

Natomiast dla innych instalacji, zgodnie z § 5, należy stosować podzielniki kosztów ogrzewania posiadające funkcję zdalnego odczytu. Dodatkowo należy łącznie spełnić następujące warunki:

 1. analiza techniczna wykaże, że występuje techniczna możliwość zastosowania podzielników kosztów ogrzewania,
 2. analiza ekonomiczna przeprowadzona dla okresu pięcioletniego wykaże, że projektowana oszczędność energii w wyniku zastosowania podzielników kosztów ogrzewania jest wyższa niż koszt zakupu, montażu i eksploatacji tych urządzeń,
 3. ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego nie przekracza wartości, o których mowa w art. 45a ust. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – czyli 0,40 GJ w odniesieniu do m3 ogrzewanej kubatury [2]
 4. zostały zainstalowane zawory posiadające głowice termostatyczne na grzejnikach usytuowanych w lokalach znajdujących się w budynku wielolokalowym,
 5. węzły cieplne umożliwiają zminimalizowanie strat ciepła wynikających z transportu nośnika zewnętrzną instalacją odbiorczą.

Akty prawne

 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz.U. 2021 poz. 2273).
 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).

Leave a Comment