Przegląd grawitacyjnego systemu oddymiania

Przegląd grawitacyjnego systemu oddymiania

W wielu obiektach stosowany jest grawitacyjny system oddymiania. Regularny przegląd grawitacyjnego systemu oddymiania pozwoli upewnić się, że każdy z wielu elementów systemu zadziała prawidłowo w razie zagrożenia.

Za prawidłowe działanie systemu przeciwpożarowego w budynku, wraz z prowadzeniem przeglądów i dokumentacji, odpowiada jego zarządca. Mówi o tym § 4.2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [1]:

  • Właściciele, zarządcy (…) budynków (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.Regularny przegląd powinien zapewniać odpowiedni stan techniczny urządzeń i całego systemu.

Każdy przegląd, który można zlecić firmie z odpowiednimi uprawnieniami, musi zakończyć się prawidłową dokumentacją. Zarządca odpowiada za brak potwierdzonej konserwacji urządzeń. Brak odpowiedniej dokumentacji może spowodować na przykład konieczność wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym w pożarze.

Przegląd strong>grawitacyjnego systemu oddymiania – elementy

W skład grawitacyjnego systemu oddymiania wchodzą:

  • klapy dymowe,
  • okna oddymiające i napowietrzające z napędami elektrycznymi,
  • czujki pożarowe,
  • centrale oddymiające,
  • ręczne przyciski oddymiania,
  • sygnalizatory akustyczne lub optyczno-akustyczne (opcjonalnie).

Podczas przeglądu należy sprawdzić poprawność działania wszystkich tych elementów. Ważna jest na przykład pełna sprawność systemów otwierających klapy i okna. Konieczne jest przetestowania prawidłowości działania centrali oraz przycisków.

Przegląd systemu oddymiania – wymagania prawne

O samym obowiązku, jak i częstotliwości kontroli mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w § 3:

  • 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.
  • 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Oznacza to, że dla każdego urządzenia konieczne jest postępowanie zgodne z dokumentacją producenta. Konieczne jest zarówno zastosowanie zapisów norm, jak i stosowanie się do zaleceń producenta. Jeśli na przykład producent wskazuje, że konieczna jest kontrola częstsza niż raz do roku, obowiązujący jest reżim producenta. Jeśli takiego wskazania brak albo wymóg mówi o kontrolach rzadziej niż raz do roku – należy przeprowadzać kontrole doroczne.

Akt prawny

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz.719).

Przeczytaj także: montaż klap pożarowych w bateriach

Zdjęcie główne (przegląd grawitacyjnego systemu oddymiania): D+H

Warto przeczytać także:

Leave a Comment