Klasy charakterystyki energetycznej budynków

Klasy charakterystyki energetycznej budynków

Nadchodzi klasyfikacja energetyczna budynków – podobna do etykietowania energetycznego urządzeń zasilanych energią elektryczną. Klasa charakterystyki energetycznej budynku o oznaczeniu od A do G ma stać się obowiązkowym elementem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. W Polsce trwają prace nad opracowaniem systemu klas charakterystyki energetycznej budynków. Nowelizowana właśnie dyrektywa ws. charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) przewiduje także stopniowe podnoszenie klas energetycznych budynków istniejących. 

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wprowadza podział budynków na klasy charakterystyki energetycznej, w zależności od zużycia energii pierwotnej. Mają to być obowiązkowo klasy od A do G. Klasy charakterystyki energetycznej budynków opracowuje odrębnie każde państwo członkowskie, jednakże na podstawie wspólnych dla całej UE wymogów minimalnych. Klasa charakterystyki energetycznej ma stać się częścią świadectwa charakterystyki energetycznej – zapewne od 2025 r.

Nowe budynki od momentu wejścia w życie klas charakterystyki energetycznej powinny mieć co najmniej klasę A. Natomiast klasa budynków istniejących ma być stopniowo (w ciągu najbliższych 30 lat) podnoszona. Harmonogram i zasady podnoszenia klas charakterystyki energetycznej określi dyrektywa EPBD. Obecnie dysponujemy tylko propozycjami takiego harmonogramu, ponieważ prace nad dyrektywą EPBD wciąż trwają [1, 2, 3].

Klasy energetyczne budynków – podstawa tworzenia

Zgodnie z definicją zaproponowaną w dyrektywie: charakterystyka energetyczna budynku oznacza obliczoną lub zmierzoną ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania na energię związanego z typowym użytkowaniem budynku, która obejmuje m.in. energię na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody i oświetlenia.

Podstawą klasyfikacji energetycznej budynków jest zatem całkowite zużycie energii pierwotnej EP [kWh/m2/rok]. Budynek w danej klasie charakterystyki energetycznej może mieć wskaźnik EP najwyżej taki jak obowiązujący dla danej klasy.

Definicje klas charakterystyki energetycznej budynków ustanawia i zapisuje w swoim prawie każde państwo członkowskie. W propozycji dyrektywy określono natomiast definicje najniższej i najwyższej klasy charakterystyki energetycznej:

  • Najniższa (najgorsza) klasa charakterystyki energetycznej G odpowiada 15% budynków w danym kraju, mających najgorszą charakterystykę energetyczną. To oznacza, że każdy kraj powinien zinwentaryzować swoje budynki, zaś całkowite roczne zużycie energii pierwotnej EP 15% najgorszych z nich odpowiada klasie G.
  • Najwyższa (najlepsza) klasa charakterystyki energetycznej A odpowiada co najmniej przyjętemu w danym kraju standardowi budynków bezemisyjnych. Każdy kraj sam definiuje standard budynku bezemisyjnego – jednak musi być co najmniej taki jak standard zdefiniowany w załączniku III nowelizowanej dyrektywy (por. tabela).

Dyskutowane jest także wprowadzenie nieobowiązkowej klasy A+. W tej klasie miałyby znaleźć się budynki, które wytwarzają więcej energii niż jej zużywają (tzw. budynki plusenergetyczne).

Standard energetyczny budynków bezemisyjnych według proponowanej nowelizacji EPBD [1]

Kiedy polskie klasy charakterystyki energetycznej

Polska wciąż nie opracowała swoich klas charakterystyki energetycznej budynków, jednakże pracuje nad nimi Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ministerstwo zapowiada wejście w życie systemu klasyfikacji w 2024 r. Jednocześnie w lipcu 2023 r. swoją propozycję klasyfikacji dla budynków mieszkalnych (na podstawie danych z audytów ok. 100 domów jednorodzinnych i ok. 1000 domów wielorodzinnych) przedstawiła Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Niewykluczone, że zostaną one uwzględnione w pracach Ministerstwa.

Jakie klasy energetyczne proponuje KAPE?

Klasy charakterystyki energetycznej dla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych
Klasy charakterystyki energetycznej dla budynków wielo- i jednorodzinnych. Propozycja Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Kiedy UE zamierza podnosić klasy charakterystyki energetycznej istniejących budynków?

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej (obecnie trwają rozmowy trójstronne – Parlament Europejski, Rada Europy, Komisja Europejska):

  • do 2027 r. wszystkie budynki niemieszkalne i publiczne musiałyby uzyskać co najmniej klasę energetyczną F, a do 2030 r. musiałyby one zostać poddane renowacji do co najmniej klasy energetycznej E;
  • do 2030 r. wszystkie budynki mieszkalne musiałyby uzyskać co najmniej klasę energetyczną F, a do 2033 r. musiałyby one zostać poddane renowacji do co najmniej klasy energetycznej E.

Warto pamiętać, że wciąż jest to harmonogram orientacyjny – obowiązujące dane poznamy po opublikowaniu uzgodnionej dyrektywy.

W Polsce „wampirów energetycznych” (budynków nieefektywnych energetycznie, czyli źle lub słabo zaizolowanych, przestarzałych technologicznie i marnujących ogromne ilości energii) tylko wśród samych domów jednorodzinnych – jest bardzo dużo. Według opracowania Polskiego Alarmu Smogowego, aż 1 mln 778 tys. domów jednorodzinnych w Polsce nie ma żadnej izolacji cieplnej ścian (standard zerowy izolacji), a kolejnych 347 tys. ma bardzo niski standard ocieplenia (izolacja ścian do 7 cm grubości) – przy ogólnej liczbie domów jednorodzinnych 6,3 mln (dane GUS za 2021 r.).

PORT PC i Instytut Reform, Rozpakowujemy RePowerEU. Kierunek na zdrowe i przyjazne energetycznie domy [2].

Źródła i akty prawne

  1. COM(2021) 802 final. Wniosek: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona). 2021/0426(COD) – wersja w j. polskim.
  2. Poprawki Parlamentu Europejskiego do wniosku KE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyjęte 14 marca 2023 r. – wersja w j. angielskim
  3. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Instytut Reform: Rozpakowujemy RePowerEU (komplet sześciu poradników).

EPBD w Strefie Instalatora

EPBD – znowelizowana dyrektywa a polska branża instalacyjna

Cykl o nowelizowanej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Do jesieni 2023 r. trwają prace trójstronne – trilog (Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada UE) nad propozycją dyrektywy. Publikację dyrektywy zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku.

Czytaj w SI o dyrektywie EPBD.

Warto przeczytać także:

Leave a Comment