Regulamin konkursu “Czytelnicy tworzą Strefę”

§ 1. Określenia stosowane w regulaminie

 1. Konkurs – konkurs “Czytelnicy tworzą Strefę”, którego zasady określa niniejszy regulamin.
 2. Organizator – Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa, wydawca portalu Strefa Instalatora.
 3. Czytelnik – osoba wypełniająca ankietę umieszczoną pod adresem https://www.surveymonkey.com/r/czytelnicy_STREFY_INSTALATORA.
 4. Uczestnik – osoba udzielająca odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w ankiecie umieszczonej pod adresem https://www.surveymonkey.com/r/czytelnicy_STREFY_INSTALATORA.
 5. Wypowiedź konkursowa – odpowiedź na pytanie konkursowe umieszczone w ankiecie umieszczonej pod adresem https://www.surveymonkey.com/r/czytelnicy_STREFY_INSTALATORA.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa – wydawca portalu Strefa Instalatora.
 2. Celem konkursu jest “Czytelnicy tworzą Strefę” jest zgromadzenie opinii Uczestników dotyczących portalu strefainstalatora.pl i wyróżnienie trzech najciekawszych wypowiedzi konkursowych.
 3. Konkurs adresowany jest do czytelników portalu strefainstalatora.pl.
 4. Konkurs ma charakter otwarty.
 5. Konkurs trwa do 30 czerwca 2022 r. włącznie. Jako datę przesłania wypowiedzi konkursowej traktuje się datę ostatniej modyfikacji wypowiedzi konkursowej, wskazanej w opisie odpowiedzi Uczestnika w platformie do realizacji ankiet SurveyMonkey. Data ta nie może być późniejsza niż 30 czerwca, godz. 23:59.

§ 3. Udział w konkursie

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić zadanie konkursowe o treści “Napisz w kilku zdaniach, jak ulepszyć Strefę Instalatora!“, zawarte na stronie https://www.surveymonkey.com/r/czytelnicy_STREFY_INSTALATORA oraz podać dane Autora.
 3. Wypowiedź konkursowa będzie poprawna, gdy znajdą się w niej odpowiedź na pytanie konkursowe, imię/pseudonim Uczestnika, adres mailowy Uczestnika oraz zgoda na kontakt.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną wypowiedź konkursową.
 5. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W konkursie wyróżnione zostaną trzy wypowiedzi konkursowe, a uczestnicy będący ich autorami otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Wypowiedzi konkursowe oceni pięcioosobowe Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 3. Przy ocenie wypowiedzi konkursowych i wyborze zwycięzców konkursu Jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na zgodność wypowiedzi z treścią pytania konkursowego, oryginalność wypowiedzi oraz możliwość zastosowania zawartej w wypowiedzi konkursowej treści do ulepszenia portalu strefainstalatora.pl.
 4. O rozstrzygnięciu konkursu Uczestnicy, którzy otrzymają nagrodę, zostaną poinformowani mailowo, na adres podany podczas zamieszczania wypowiedzi konkursowej.
 5. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody, będą proszeni o podanie adresu do korespondencji, by możliwe było przesłanie nagrody.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na anonimowe opublikowanie treści swojej wypowiedzi konkursowej we wpisie podsumowującym na portalu https://www.facebook.com/strefainstalatora.si/. Uczestnik może także upoważnić Organizatora do oznaczenia go we wpisie podsumowującym. Wymaga to odrębnej informacji mailowej, pochodzącej z adresu mailowego użytego w konkursie oraz zawierającej imię, nazwisko i adres profilu Uczestnika na portalu Facebook.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a. sprostowania danych,
  b. usunięcia danych,
  c. ograniczenia przetwarzania danych,
  d. przenoszenia danych,
  e. wniesienia sprzeciwu,
  f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  a. imię i nazwisko/psełdonim,
  b. adres e-mail.
 8. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  a. adres do korespondencji (w celu wysyłki wysyłki nagrody)
 9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku z niewystarczającą liczbą wypowiedzi konkursowych lub ze względów niezależnych od Organizatora.