Dobrowolne stosowanie norm a ich powołanie

Jak to jest z normami – czy ich stosowanie jest obowiązkowe? Ustawa o normalizacji mówi, że stosowanie tych dokumentów jest dobrowolne, jednak wskazuje, że mogą być powołane w przepisach prawnych.

Ustawa o normalizacji1 od stycznia 2003 roku stanowi, że (Art.5):

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.

Sama norma nie stanowi aktu prawnego i fakt jej przyjęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny nie oznacza obowiązku ich stosowania. Normę można jednak powołać w innym przepisie. Musi być jednak opublikowana w języku polskim – nie dotyczy to zatem tzw. norm okładkowych, dla których przetłumaczony jest tylko tytuł, a zawartość jest nadal w języku oryginału.

Normy często powołane są w jednym z najważniejszych dla branży rozporządzeniu – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2. Rozporządzenie to powołuje szereg norm, przez co sposobem na spełnienie wymagań przepisu technicznego jest osiągnięcie zgodności z normą, na którą się powołano. Ważna jest jednak uważna lektura rozporządzenia – normy mogą być bowiem powołane tylko w części i wówczas Rozporządzenie2 określa, jakie zapisy tej normy mają być stosowane.

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065)

Warto przeczytać także:

Leave a Comment